EU-kommissionens arbetsprogram 2024 presenterat – en översikt över vilka förslag som väntas komma nästa år

Den 17 oktober presenterade EU-kommissionen sitt arbetsprogram för 2024. I arbetsprogrammet framgår EU-kommissionens nya åtaganden som väntar under de kommande månaderna. Bland förslagen märks bland annat ett nytt vindkraftspaket, en ny europeisk strategi för Europas försvarsindustri samt nya klimatmål för år 2040.

Varje år antar kommissionen ett arbetsprogram som innehåller planerade åtgärder inför det kommande året. Den nuvarande EU-kommissionen säger sig ha rott i land över 90 procent av åtagandena i 2019 års politiska riktlinjer då de tillträdde. Nu återstår bara ett par månader för EU-kommissionen att avsluta resterade politiska initiativ innan det är dags att lämna över till nästa kommission som utses efter Europaparlamentsvalet 2024.  

De nya initiativen bygger vidare på Ursula von der Leyens linjetal om tillståndet i unionen från september 2023. EU-kommissionens syfte med de politiska initiativ för 2024 är att säkerställa EU:s konkurrenskraft och ekonomiska säkerhet, förenklade regler och färre rapporteringskrav för näringslivet får stort fokus. I arbetsprogrammet framgår 18 nya initiativ för 2024 utefter EU-kommssionens politska mål. Utifrån North Swedens prioriterade områden kan förslagen och initiativen nedan vara extra intressanta att följa.  

Klimat 

Inom klimatområdet väntas ett Vindkrafts-paket som presenteras den 24 oktober, som ska påskynda utbyggnaden av vindkraft, förbättra tillgången till finansiering och stödja den europeiska industrins internationella konkurrenskraft. Under första kvartalet av 2024 kommer EU-kommissionen lansera processen med att etablera ett 2040 klimatmål som ska hålla EU i kurs motklimatneutralitet 2050. Under samma period ska Initiativet för vattenresiliens presenteras som syftar till att säkerställa tillgången till vatten för medborgarna, naturen och ekonomin och att ta itu med översvämningar och vattenbrist.   

AI & Rymd 

EU-kommissionen kommer i början av 2024 att föreslå en europeisk rymdlag som ska fastställa regler, till exempel för rymdtrafikledning, men också för hur EU ska hålla sin kritiska rymdinfrastruktur säker. Rymdlagen kommer att kompletteras med en strategi för rymddataekonomin för att öka användningen av rymddata inom olika ekonomiska sektorer. Inom ramen för artificiell intelligens kommer ett initiativ för att öppna europeisk superdatorkapacitet för etiskt och ansvarsfullt företagande presenteras under första delen av 2024.  

Industri 

I början av 2024 prenteras EU:s initiativ för bioteknik och biotillverkning som ska hjälpa till att dra full nytta av bioteknik och biotillverkning samt om att säkerställa en grön och effektiv produktion. EU-kommissionen kommer också att anta en plan för avancerade material för industriellt ledarskap som syftar till att påskynda utvecklingen av säkra, hållbara och cirkulära avancerade material och deras industriella användning till förmån för den gröna och digitala omställningen.  

Försvar 

Inom EU-kommissionens prioritering om ett starkare europa i världen kommer bland annaten europeisk försvarsindustristrategi att presenteras under 2024. Detta initiativ ger ytterligare underlag till att utveckla medlemsstaternas försvarskapacitet, underbyggd av en modern och motståndskraftig europeisk försvarsteknologisk och industriell bas. 

Högre utbildning 

När det gäller högre utbildning ska EU-kommissionen föreslå en plan för den framtida gemensamma europeiska examen, vilket ska bidra till att skapa ett europeiskt område för utbildning. Den kommer att stödjas av rekommendationer om kvalitetssäkring inom högre utbildning och om attraktiva akademiska karriärer.   

Reducera bördan

 Med 2024 års arbetsprogram lägger EU-kommissionen också fram ytterligare 26 rationaliseringsförslag i syfte att minska den administrativa bördan utan att sänka de sociala, säkerhetsmässiga, konsumentskydd, miljömässiga eller ekonomiska standarderna. EU-kommissionen kommer bland annat att:  

  • Skjuta upp tidsfristen för antagande av den sektorspecifika hållbarhetsrapporteringen för att ge intressenter tid att anpassa sig till nya krav. 
  • Justera tröskelvärdena i redovisningsdirektivet så fler företag kan dra nytta av minskade rapporteringskrav. 
  • Se över förordningen om referensvärden, samtidigt som EU-kommissionen vill säkerställa en hög grad av konsument- och investeringsskydd. 
  • Främja en snabb överenskommelse och genomförande av en gemensam form av digitaliserade format för deklarationer om utstationering av arbetstagare. 

Från och med 17 oktober till och med 28 november finns det också möjlighet att lämna synpunkter på rationaliseringsförslagen då EU-kommissionen vill kartlägga rapporteringskrav i EU-lagstiftning som kan tas bort eller förenklas utan att syftet med reglerna urholkas.

/Alexander Castwall

Lämna dina synpunkter här

Läs mer om north swedens state of play här

Läs mer om arbetsprogrammet 2024 här

Läs mer om inititativen här

Läs mer om rationaliseringsförslagen här

20 Okt 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information