Fullspäckade dagar under Umeå kommuns besök i Bryssel

Den 2–4 oktober besökte delar av kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott och en grupp tjänstemän från stadsledningskontoret ledningsgrupp i Umeå kommun Bryssel. Under programmet som North Sweden tagit fram fick gruppen bland annat träffa representanter från EU-kommissionen som jobbar med transport-, migrations- och kulturfrågor på North Swedens kontor samt besöka Sveriges Kommuner och Regioners Brysselkontor och parlamentarium. De fick även en dragning av North Swedens direktör Mikael Janson om vad som rör sig just nu på EU-arenan av relevans för Umeå och hur North Sweden arbetar med att lyfta fram norra Sveriges perspektiv i Bryssel.

Syftet med Umeå kommuns studiebesök var att i starten av den nya mandatperioden och efter Covid-19 pandemin få en gemensam bild på plats av vad som händer på EU-nivå som har bäring mot det lokala och av vilka vägar som finns att gå för att påverka EU:s politik.  

North Sweden European Office – norra Sveriges hem i Bryssel  

Inledningsvis gav North Swedens direktör Mikael Janson en dragning av vad som rör sig just nu på EU-arenan av relevans för Umeå och hur North Sweden arbetar med att lyfta fram norra Sveriges perspektiv i dessa frågor, där samverkan och koordinering med andra aktörer och nätverk är avgörande för ett effektivt och starkt påverkansarbete. Bland annat nätverket Norther Sparsely Populated Areas som representerar ett nära samarbete mellan de fyra nordligaste länen i Sverige, de sju nordligaste och östra regionerna i Finland och Nordnorge.  

Niklas Johansson, senior rådgivare inom forskning och innovationsfrågor på North Sweden, drog också en spaning om framtiden för finansieringsmöjligheter i EU för kommungruppen. Niklas lyfte fram Umeå kommuns aktiva arbete med att söka EU-finansiering och partnerskap men också en del områden där Umeå har potential att ta ytterligare positioner så som AI och kulturarv. 

Samverkan mellan Sveriges kommuner och regioner i Bryssel 

På besök på SKR:s Brysselkontor berättade Lotta Dahlerus & Dag Håkansson, seniora rådgivare, om hur SKR bevakar och påverkar frågor som rör det regionala och lokala på plats i Bryssel samt vilka SKR:s prioriterade frågor är för 2023. En fråga som är högaktuell för de flesta svenska kommuner och regioner är bristen på arbetskraft.   

10 år sedan Umeå var Europas kulturhuvudstad 

Judith Videcoq, enhetschef för Kreativa Europa och Sylvain Pascua, ansvarig för Europas kulturhuvudstäder vid EU-kommissionens genrealdirektorat med ansvar för EU:s politik för utbildning, ungdomsfrågor, idrott och kultur, DG Eac presenterade på temat kultur. De uppdaterade Umeå-gruppen om alla möjligheter för finansiering och samarbete som finns inom EU:s kulturinitiativ, bland annat kopplat till kulturarv där Umeå hade kunnat ta en större roll. En annan fråga som diskuterades var hur Umeå kan följa upp och ta arbetet vidare som tidigare kulturhuvudstad i Europa.  

Transporter i en ny världsordning 

Siamak Jalali, nationell expert vid EU-kommissionens genrealdirektorat med ansvar för transportfrågor, DG Move, gav en uppdatering om EU:s förordning för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Siamak pratade också om militär mobilitet som sedan ett par år tillbaka är EU:s mer prioriterade insatsområden, något som blivit än mer angeläget efter Rysslands angrepp mot Ukraina i februari 2022. Att möjliggöra god militär mobilitet är ytterligare ett argument för snabb utbyggnad av infrastrukturen i norra Sverige, det gäller inte minst de öst-västliga transporterna.  

Kommunernas roll i EU:s industripolitik 

Daniel Gerber, Policy Officer vid EU-kommissionens generaldirektorat för för inre marknaden, industri, entreprenörskap och små och medelstora företag, DG Grow, uppdaterade guppen om läget med EU:s Net Zero Indusrty Act (NZIA). Den 16 mars presenterade EU-kommissionen förslaget till förordning som  syftar till att snabba på EU:s produktion av grön teknik. Förhoppningen är att förslaget ska resultera i ökad konkurrenskraft, fler jobbmöjligheter och mer investeringar. Kommunstyrelsen passade på att informera om kommunens klimatkontrakt med industriföretagen och utmaningar som de ser kopplat till EU:s industripolitik, bland annat tillståndsfrågan. North Sweden lyfte även fram Europaforum Norra Sveriges position med synpunkter på förslaget, där politikernätverket välkomnar EU-kommissionens ambition men efterfrågar att hänsyn ska tas till olika regionala och lokala förutsättningar och inte detaljstyra.  

Attrahera talanger till EU och norra Sverige 

Alice Brokelind och Sham Abdurahim, handläggare hos EU-kommissionär Ylva Johanssons kabinett med ansvar för EU:s inrikes frågor och migration höll en dragning om migration och arbetskraftsinvandring. Handläggarna kunde del ge en övergripande bild av kommissionärens dagliga arbete och en uppdatering om pågående förhandlingarna om EU:s migrations- och asylpakt. De gick också in mer specifikt på EU:s arbete med att attrahera talanger till EU från tredjeländer, som kommer vara en av kommissionärens huvudfråga under resterade mandatperioden som kommer till sitt slut i mitten av 2024. De informerade bland annat om det paket som EU-kommissionen kommer lägga fram som syftar till att göra EU mer attraktivt för talanger från länder utanför Europa. Paketet kommer att omfatta ett meddelande med åtgärder för att underlätta rörlighet för talanger, en rekommendation från kommissionen om erkännande av tredjelandsmedborgare, ett lagstiftningsförslag om en EU-talangreserv som ska stödja matchning av arbetskraft och ett förslag till rådets rekommendation om en ram för rörlighet i utbildningssyfte.  

North Sweden tackar varmt för besöket! 

Vid frågor om studiebesök, kontakta maria.bostrom@northsweden.se. 

11 Okt 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information