Luleå utsedd till tvillingstad till Umeå inom EU:s initiativ för klimatneutrala städer

Nu har 40 så kallade tvillingstäder valts ut till Net Zero Cities tvillingprogram – ett nytt program inom ramen för EU:s mission om klimatneutrala städer (Net Zero Cities). Luleå är en av två svenska städer som har blivit utvalda till att bli en tvillingstad. Genom tvillingprogrammet ska städer med gemensamma utmaningar och förutsättningar gällande klimatomställning matchas ihop, varav en av städerna ska vara en av de tidigare utvalda pilotstäderna inom Net Zero Cities-programmet. Från norra Sveriges håll finns Umeå med sedan tidigare bland pilotstäderna.

Luleå utvald tilltvillingstad inom Net Zero Cities 

Nu har 40 städer valts ut till programmet för tvillingstäder inom ramen för EU:s initiativ om klimatneutrala städer. Tvillingprogrammet syftar till att koppla samman de tidigare utvalda 53 pilotstäderna med städer som vill ta efter och lära för att främja kunskapsutbyte och delandet av bästa praxis städer emellan.  Av städerna som har blivit utvalda hittas Luleå, som en av två utvalda svenska städer tillsammans med Lund. Luleå har blivit ihopparad med pilotstaden Umeå och ska inleda ett utbyte med workshops, besök och digitala träffar med syfte att få en klarare syn på pilotstadens arbete och dess möjlighet att implementera tidigare lösningar. När programperioden på 20 månader är slut är förväntningen av städerna att ta fram en replikeringsplan som förväntas underlätta att genomföra implementeringen av åtgärder praktiskt. 

Nästa ansökningsperiod för att bli en tvillingstad öppnar våren 2024.  

Net Zero Cities projektet 

Horisont Europa är Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation.  Programmet syftar specifikt till att stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund. Inom programmet finns olika EU Missions, eller uppdrag, som ska mobilisera forskningsmedel mot stora samhällsutmaningar. De fokuserar på fem prioriterade områden där EU-kommissionen vill uppnå konkreta mål 2030, varav klimatneutrala och smarta städer utgör ett av de prioriterade områdena tillsammans med exempelvis klimatanpassning och cancerområdet. Net Zero Cities är en satsning från EU-kommissionen som syftar till att stödja 100 städer som ska bli klimatneutrala senast 2030. Tidigare i år utseddes 53 städer till pilotstäder inom projektet, däribland Umeå, för att under en tvåårsperiod testa och implementera olika åtgärder i syfte att fasa ut användningen av fossila bränslen.  

/Julia Bergsten 

Läs mer om Twin Cities här

Läs mer om NetZeroCities projektet här

Läs om ansökningsprocessen för tvillingstäder här

09 Okt 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information