Norrbotten och Västerbotten tycker till om EU-kommissionens nya lagförslag om kritiska råvaror

I mars presenterade EU-kommissionen ett nytt lagförslag för kritiska råvaror där syftet är att säkra en hållbar och säker tillgång till kritiska råvaror i EU. Förslaget omfattar flera detaljerade delar, bland annat införande av tidsgränser för tillståndsprocesser. Region Västerbotten och Region Norrbotten har tagit ställning till förslaget och svarat på EU-kommissionens öppna samråd på lagförslaget om kritiska råvaror.

Den 16 mars presenterade EU-kommissionen ett förslag till lagstiftning kring kritiska råvaror. Lagförslaget är en del av EU:s Industriplan för den gröna given och presenterades parallellt med EU:s förslag om förordning om netto-nollindustrin samt förslaget om reform av elmarknaden. Dessa ska tillsammans bidra till att skala upp EU:s tillverkning av viktiga koldioxidneutrala tekniker för att säkerställa en säker, hållbar och konkurrenskraftig leveranskedja för ren energi för att nå EU:s klimat- och energiambitioner. 

Lagförslaget syftar till att säkerställa en säker och hållbar tillgång till kritiska råvaror i EU. Bland annat föreslås tidsgränser på tillståndsprocesser och utpekande av strategiska projekt som ska prioriteras för stöd och finansiering. Medlemsländerna ska även prospektera i högre grad för att hitta nya fyndigheter av kritiska råvaror. 

På grund av Region Norrbottens och Region Västerbottens stora tillgångar till flera av de råvaror som EU-kommissionen listat som kritiska eller strategiska och på grund av de gruvverksamheter och industrier som finns i området är det en viktig fråga att bevaka för att regionernas intressen ska tillvaratas.  

Region Västerbotten och Region Norrbotten har därför tillsammans antagit en position med synpunkter på EU-kommissionens nya lagförslag kring kritiska råvaror som även lämnades in som svar under EU-kommissionens öppna samråd. Regionerna välkomnar lagförslaget som ska säkra en hållbar och säker tillgång till kritiska råvaror men ser behovet av att värna det nationella självbestämmandet och att involvera regioner och lokalsamhället i arbetet, vilket krävs för att nå en samhällelig acceptans.  

Region Norrbotten och Region Västerbottens sammanfattande synpunkter:

  • Det är viktigt att lagförslaget bidrar till en gruvnäring med höga hållbarhetsmål som tar hänsyn till de specifika lokala och regionala förutsättningarna i de områden där gruvverksamhet sker. 
  • Lokalsamhället, ursprungsbefolkning och värdefulla naturvärden är aspekter som är viktiga att respektera och behöver involveras tidigt i processen. En rättssäker och demokratisk process är av stor vikt för att nå samhällelig acceptans med delaktighet för medborgare och civilsamhälle, samt tydliga ekonomiska incitament för lokal- och regionalnivå.  
  • Regionerna har en avgörande roll för att uppnå målen om en hållbar och säker tillgång till kritiska råvaror. Därför understryker Region Norrbotten och Region Västerbotten att arbetet med kritiska råvaror behöver involvera regionerna i arbetet för att säkra leveranskedjorna, från hållbar utvinning till pålitlig transport. 
  • EU bör tillhandahålla plattformar och nätverk där utbyte av erfarenheter och kunskap kan förmedlas mellan medlemsländerna, bland annat kring förenklade tillståndsprocesser. Hur nationella tillståndsprocesser för gruvprojekt sedan ska läggas upp är en fråga som bör hanteras på nationell nivå. 
  • Det behövs betydande insatser inom forskning och innovation för att mineral- och gruvindustrin ska lyckas öka EU:s nivå av självförsörjning. 
  • Hela värdekedjan behöver stärkas och breddas med ett utökat fokus till strategiska material samt till infrastrukturen i norra Sverige.  
     

Vad händer nu? 

Fredagen den 30 juni lyckades det svenska ordförandeskapet i EU:s råd säkra en politisk överenskommelse mellan de 27 medlemsstaterna om lagen om kritiska råvaror. Det ger rådets ordförandeskap mandat för förhandlingar med Europaparlamentet, som inleds så snart parlamentet har antagit sin ståndpunkt. 

/Maria Larsson

Läs Region Norrbottens och Region Västerbottens gemensamma position här 

Läs samtliga samrådssvar här  

Läs mer om lagförslaget här   

Läs om Europaforum Norra Sveriges position gällande lagförslaget om netto-nollindustrin här 

 

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information