Ny OECD-studie om regionala utmaningar i den gröna omställningen av tillverkningsindustrin

I en ny studie utfärdad av OECD utforskas regional tillverkningsindustri vilket är bland de mest utmanande sektorerna att göra klimatneutrala och är ofta även regionalt koncentrerade. De europeiska regionerna med stora tillverkningsindustrier har dessutom ofta socioekonomiska utmaningar, vilket sätter hinder för den gröna omställningen. I OECD:s nya studie utforskas olika scenarion och strategier för att omvandla tillverkningsindustrierna till klimatneutrala för att nå EU:s klimatmål 2050. Norra Sverige lyfts upp som en föregångsregion men med stora utmaningar.

I organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) nya studie undersöker de Regional Industrial Transitions to Climate Neutrality, där de undersöker regionala utmaningar i den gröna omställningen av tillverkningsindustrin. Studien är delfinansierad av EU.

Att ta klimatåtgärder till regionerna

Bakgrunden till studien är att tillverkningsindustri är bland de mest utmanande sektorerna att göra klimatneutrala och är ofta även regionalt koncentrerade. Eliminering av växthusgaser kommer kräva nya produktionsformer, energibärare och råvaror. Dessa investeringar kommer i sig kräva satsningar i infrastruktur, anpassning av lokala företag och arbetstagare vilket får stora konsekvenser för den regionala utvecklingen. Eftersom regionerna skiljer sig åt i socioekonomiska förhållanden kan ser OECD behovet av ökad förståelse för de särskilda konsekvenserna för regional utveckling hjälpa beslutsfattare att förutse och hantera dessa utmaningar samtidigt som de särskilda regionala fördelarna kan utnyttjas för en rättvis grön omställning.

Syftet med studien är att hjälpa beslutsfattare att fylla luckan mellan mål och nödvändiga åtgärder i sektorer där det kommer vara särskilt utmanande att nå klimatneutralitet. I rapporten identifieras de specifika regioner som kommer att påverkas mest av de förändringar som behövs inom dessa sektorer, samt socioekonomiska effekter och infrastrukturbehov i regionerna, däribland regioner i norra Sverige.

Norra Sverige – många utmaningar men goda förutsättningar i pappersindustrin

Enligt studien står sig pappersindustrierna i norra Sverige bättre när det kommer till utsläppsandelar per capita i jämfört med liknande regioner i OECD tack vare utnyttjandet av biomassa vid energianvändning vilket är klassat som klimatneutral enligt EU:s utsläpsshandelssystem (EU ETS) i sin tur leder till mindre koldioxidutsläpp per invånare. Några risker som OECD-studien ser för omställningen av pappersindustrierna i norra Sverige är bland annat att efterfrågan på biomassa kommer att öka vilket inte bara höjer tillverkningskostnaderna utan även energipriserna då industrin är beroende av biomassa som en energikälla. Efterfrågan på biomassa kommer enligt OECD att tvinga pappersindustrin att övergå till återvunnet material vilket är en utmaning för Västernorrland som har en stor andel anställda inom produktion av pappersprodukter där majoriteten av arbetstagare är äldre och med lägre utbildningsnivåer vilket försvårar vid omskolning och vid flytt av produktionsmiljöer.

Stålindustrin – Vätgas är nyckeln till den gröna omställningen

Den svenska stålindustrin lyfts också fram i studien. I till exempel Norrbotten och Västerbotten står 100% av koldioxidutsläppen av basmetaller från stålindustrin, där hälften av arbetstillfällena är påverkade av koldioxidutsläpp. Resten av arbetstillfällena arbetar då med att förfina stålprodukter som inte kräver koldioxid. Utmaningen som OECD-studien lyfter fram ligger därmed i att se till att de arbeten som idag kräver koldioxid får en rättvis övergång till klimatneutral produktion. Vidare poängterar OECD att stålindustrin bör övergå helt till vätgas vilket är en utmaning för den svenska stålindustrin då kostnaderna för vätgas i industritäta regioner kommer vara lägre på grund av större efterfrågan, detta innebär att industrier som ligger mer avsides kommer få högre produktionskostnader.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) består av 37 av världens mer utvecklade länder, däribland huvudparten av EU:s medlemsstater. OECD:s syfte är att analysera och bidra till hållbar ekonomisk och social utveckling utifrån analyser av jämförelsedata och statisk för hur olika länder och regioner bidrar till långsiktig samhällsutveckling och tillväxt. Medlemsländerna i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och inte minst EU förlitar sig på strategier som bygger på det underlag som OECD tar fram. Inte minst är de specifika regionala studier viktiga då det finns områden inom länder som har särskilda behov och utmaningar

Läs studien här

Läs mer om OECD:s studie om de nordliga glesbefolkade områdena här

Läs mer om den OECD:s kommande fortsättningsstudie om de nordliga glesbefolkade områdena här

 

/Andreas Lindström

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information