Region Västerbottens workshop i Bryssel: Ett hälsosamt Europa genom förbättrat gränsöverskridande samarbete och digitalisering

Under den Europeiska veckan för regioner och städer arrangerade Region Västerbotten tillsammans med Skellefteå kommun och Malaga kommun en workshop som belyste frågor kopplat till att förbättra gränsöverskridande samarbete och digitalisering för ett hälsosamt Europa. Workshopen la extra uppmärksamhet på sjukvårdsfrågor och att bygga ett mer patientcentrerat vårdekosystem över hela Europa. En utav talarna i workshopen var Marie-Louise Rönnmark, medlem i Europeiska regionkommittén samt ordförande i Umeå kommunfullmäktige.

Det var bra uppslutning den 12 oktober då Region Västerbotten tillsammans med Skellefteå kommun och Malaga kommun, ledde en workshop om gränsöverskridande samarbete och digitaliserings möjligheter för sjukvården i Bryssel. Workshopen var del av den Europeiska veckan för regioner och städer 2023. Europeiska veckan för regioner och städer är ett årligt fyra dagar långt evenemang där städer och regioner visar upp sin förmåga att skapa tillväxt och jobb, genomföra Europeiska unionens sammanhållningspolitik och bevisa vikten av den lokala och regionala nivån för god europeisk styrning. 

Att säkerställa god medicinsk vård blir en allt större utmaning i tider av överbelastning av hälso- och sjukvårdssystemen och personalbrist. Gränsöverskridande samarbete och digitalisering har möjlighet att bidra till att bygga upp ett mer patientcentrerat ekosystem för hälso- och sjukvård i hela Europa. Praktiska exempel på detta presenterades från Region Västerbotten och nedre delarna av Österrike. 

Talarna i workshopen var Marie-Louise Rönnmark, medlem i Europeiska regionkommittén samt ordförande i Umeå kommunfullmäktige, Michelle Renz, projektledare för hälsomyndigheten i nedre Österrike, Michel Margraff, representant för den tysktalande gemenskapen i Belgien vid EGTS Euregio Meuse Rhen, modererat av Claudia Singer, enhetschef för Vien stad.  

Utmaningar för Region Västerbotten

Marie-Louise Rönnmark inledde sin session med att ge en överblick kring utmaningar inom Region Västerbottens hälso- och sjukvård såsom brist på personal och infrastruktur. Marie-Louise sa att en anledning till att problemen uppstått är den demografiska förändringen, i och med en åldrande befolkning och en lägre arbetsför ålder.  

Västerbotten utan gränser 

Marie-Louise Rönnmark presenterade projektet Västerbotten utan gränser, som syftar till att skapa en modell för digital nära vård. Modellen grundar sig i en teknik som ska användas för att skapa moderna arbetssätt och där vårdpersonalens kompetens nyttjas bättre oavsett var de finns, vilket ökar yrkets attraktivitet. Projektet ska utveckla, testa och på sikt etablera en ny modell av hälso- och sjukvård baserat på konkurrenskraftiga tjänstgöringsformer och digitalisering. Marie-Louise betonade vikten av att bygga förtroende mellan vårdpersonal, Region och patient för att bygga en långsiktig och hållbar kontakt mellan berörda parter.  

Vidare berättade Marie-Louise om de sju nyckelfaktorer som projektet omfattas av, vilka i korthet handlar om:  

  • Engagerade personer 
  • Stöd av avdelningschefer och regiondirektörer 
  • Förankrat projekt i organisationen 
  • Tillämpning av principen för "Design thinking" 
  • Användning av teknik som passar specifika behov 
  • En noggrann kostnads-nyttoanalys 
  • Fokus på hållbarhet och skalbarhet 

Region Västerbottens session avslutades med ett antal kommentarer och frågor från publiken om projekt Västerbotten utan gränser som därefter diskuterades tillsammans med panelen. Diskussionerna centrerades kring behovet av rättsliga ramar för administrativt samarbete, teknisk utrustning och sociokulturella utmaningar. 

/Alexander Castwall  

Läs mer om Västerbotten utan gränser här

Läs om North Swedens workshop under Europeiska veckan för regioner och städer här

Bildkälla: EU

20 Okt 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information