Socialdemokraterna i Region Västerbotten på besök hos North Sweden

Den 1–2 mars var den socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Region Västerbotten på besök i Bryssel för att i starten av den nya mandatperioden uppdatera sig om politiken i EU med påverkan på norra Sverige och vilka vägar som finns att gå för att påverka EU:s politik. Under programmet som North Sweden lagt upp fick fullmäktigegruppen bland annat träffa Erik Bergkvist i Europaparlamentet, besöka europeiska regionkommittén och andra relevanta aktörer som driver frågor av intresse för Region Västerbotten. Stort fokus låg på hälso- och sjukvårdsfrågor, särskilt arbetet med revideringen av EU:s läkemedelslagstiftning där Region Västerbotten är aktiv.

Det blev två fullspäckade dagar för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Region Västerbotten som var på besök i Bryssel 1–2 mars, där North Sweden stod för planering av programmet. Syftet med besöket var för gruppen att få en uppdatering om hur regional samverkan fungerar på Bryssel-arenan och vad som är aktuellt just nu i EU av relevans för norra Sverige, med ett särskilt fokus på hälso- och sjukvårdsfrågor. 

Vikten av regional samverkan på Brysselarenan 

Första stoppet för S-gruppen var på North Swedens kontor där Mikael Janson, direktör, hälsade välkommen och gav en genomgång av vad som rör sig just nu på EU-arenan av relevans för Västerbotten och hur North Sweden arbetar med att lyfta fram norra Sveriges perspektiv i dessa frågor, där samverkan och koordinering med andra aktörer och nätverk är avgörande för ett effektivt och starkt påverkansarbete. Mikael Janson berättade också om hur North Sweden arbetar med att ta vara på EU:s ökade intresse för norra Sverige som föregångare i den gröna omställningen, inte minst nu under det svenska ordförandeskapet i ministerrådet.

Mikael Janson, direktör på North Sweden, gjorde en dragning om vad som rör sig just nu på EU-arenan av relevans för Västerbotten.

Gruppen fick därefter en presentation om Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), en politisk organisation som driver påverkansarbete för att försvara maritima och perifera regioners intressen gentemot EU:s institutioner. Region Västerbotten ingår i CPMR:s Östersjökommision och just nu är Tomas Mörtsell, Region Västerbotten, ordförande. Lucille Ehrhart, exekutiv sekreterare för Östersjökommissionen, gav en överblick av organisationens policyområden, prioriteringar och pågående påverkansarbete. Lucas Bosser, transportdirektör, gav konkreta exempel på organisationens strategiska arbete för att påverka EU:s transportpolitik i Östersjöområdet.  

Lucille Ehrhart, exekutiv sekreterare för CPMR:S Östersjökommission, och Lucas Bosser, CPMR:s transportdirektör presenterade CPRM:s arbete.

Christian Spahr, Generalsekreterare och Justin Sammon, medlemssamordnare för nätverket Assembly of European Regions (AER) berättade om AER:s prioriterade områden och hur de arbetar med att facillitera utbyte mellan europeiska regioner med liknande förutsättningar. Som exempel för Region Västerbotten lyfte de fram arbetsgrupper som finns inom AER för grön vätgas och kompetensförsörjning för den gröna omställningen bland annat. Region Västerbotten är medlem i även AER och innehar bland annat ett vice ordförandeskap i styrelsen genom Nina Björby som också medverkade i delegationen från (S) i Västerbotten. 

Christian Spahr, Generalsekreterare och Justin Sammon, medlemssamordnare för nätverket AER tillsammans med Nina Björby, Region Västerbotten, som är vice ordförandes i AER:s styrelse.

På gång i Europaparlamentet från ett norra Sverige-perspektiv 

Dagen avslutades sedan i Europaparlamentet där Erik Bergkvist (S), Europaparlamentariker och tidigare regionråd vid Region Västerbotten, stod värd för besöket. Gruppen fick en rundvandring i Europaparlamentet och Erik Bergkvist gjorde en dragning om hur arbetet i Europaparlamentet går till och berättade om aktuella frågor med särskild relevans för Västerbotten. Bland annat nämndes förhandlingarna gällande förordningen för hållbara bränslen för luftfart där biobränslen nu verkar bli godkänt, förslaget om att modernisera körkortsreglerna och revideringen av EU:s läkemedelslagstiftning som förväntas antas av EU-kommissionen i slutet av mars och därefter komma till Europaparlamentet.   

S-delegationen tillsammans med Europaparlamentarikern Erik Bergkvist (S) under besök i Europaparlamentet.

Heldag med fokus på påverkansarbete inom EU:s hälso- och sjukvårdspolitik  

Dag två påbörjades med ett besök till Sveriges kommuner och regioners (SKR) Brysselkontor, där Dag Håkansson, senior rådgivare, och Marcus Holmberg, direktör, berättade om hur SKR lyfter fram perspektiv från svenska regioner och kommuner i EU. Mer specifikt gick de in på regionalt påverkansarbete inom hälso- och sjukvårdsfrågor och berättade om svenska regioners samlade arbete med att påverka EU:s revidering av läkemedelslagstiftning. SKR har bland annat, i nära samarbete med Region Västerbotten, tagit fram en policy brief för en lagstiftning som på riktigt värnar folkhälsa och långsiktigt hållbara hälso- och sjukvårdssystem i Europa.  

Dag Håkansson, senior rådgivare, och Marcus Holmberg, direktör för SKR:s Brysselkontor, berättade om regionalt påverkansarbete inom hälso- och sjukvårdsfrågor.

Med fortsatt fokus på hälso- och sjukvårdsfrågor fortsatte sedan dagen på europeiska regionkommittén (ReK). Robert Rönström, handläggare i ReK:s utskott för ekonomisk politik, tog emot besöket och gav en övergripande introduktion till hur ReK arbetar. Därefter gick Sirle Mere, administratör i utskottet för bland annat landsbygdsutveckling, hälsa, jordbruk, in på hur utskottet arbetar med hälsopolitiska frågor. 

S-delegationen på besök i europeiska regionkommittén.

Brysselbesöket avslutades på North Swedens kontor med Michele Calabró, direktör för det europeiska nätverket för regionala och lokala hälsovårdsmyndigheter (EUREGHA), som gäst. Michele Calabró berättade om hur nätverket sammanför regionala och lokala hälsovårdsmyndigheter och andra intressenter för att förbättra hälsopolitiken i EU. Även här gjordes en djupdykning i revideringen av EU:s läkemedelslagstiftning och möjliga påverkansvägar.  

Michele Calabró, direktör för det europeiska nätverket för regionala och lokala hälsovårdsmyndigheter, berättade om revideringen av EU:s läkemedelslagstiftning.

Utöver det mer policytunga programmet fanns det även tid för kultur och historia i form av besök på bland annat Muséet för Europas Historia och den svenska utställningen Swedish Ecstacy på kulturcentret Bozar, som visas under våren i samband med det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd.

Vi på North Sweden vill tacka Region Västerbotten för besöket! 

/Maria Boström 

Lär mer om CPMR här och dess Östersjökommission här 

Läs mer om AER här.

Läs mer om EUREGHA här 

Läs mer om den policy brief om EU:s läkemedelslagstiftning som Region Västerbotten har varit med och tagit fram här.  

Se den video som Region Västerbotten tagit fram och samtliga svenska regioner ställt sig bakom nedan.

 

09 Mar 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information