Startskottet för Europaåret för kompetens 2023 har gått

Den 9 maj invigdes starten för Europaåret 2023, vilket i år tillägnas temat kompetens (Year of skills). Under året kommer EU särskilt att arbeta extra med insatser och initiativ kopplade till kompetensförsörjning och utbildning – i syfte att adressera bristen på kvalificerad arbetskraft i EU. Förutom att främja konkurrenskraft, innovation och digitala färdigheter, syftar årets tema till att ta itu med utmaningarna gällande arbetskraft och kompetensbrist kopplat till den gröna omställningen. Ett välkommet fokus för norra Sverige där just kompetensförsörjningen är en av de stora knäckfrågorna för samhällsomvandlingen.

Den 9 maj invigdes den officiella starten för Europaåret för kompetens 2023, vilket är en återkommande informationskampanj från EU som årsvis lyfter fram ett specifikt tema. Temat, som väljs av EU-kommissionen, är tänkt att särskilt uppmärksamma EU:s medlemsländer och invånare på frågan för att stimulera debatt och förändra attityder. Under invigningen av ledd EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, medverkade bland annat en anställd vid batterifabriken Northvolt i Skellefteå, för att berätta om sitt beslut om att byta yrkesbana för att arbeta för den gröna industriella omvandlingen.  

Europaåret för kompetens 2023 fokus på den gröna och digitala omställningen 

I och med att EU:s medlemsländer står inför en demografisk nedgång med minskande arbetskraft och åldrande befolkning, har Europaårets 2023 tillägnats till kompetens. Årets tema har valts ut för att särskilt främja åtgärder som krävs för att genomföra den gröna och digitala omställningen, med stort fokus på omskolning och kompetensförsörjning för grön och digital teknik. Samtidigt ska årets fokus på kompetens främja hållbar tillväxt, ökad innovation, konkurrenskraft och digitala färdigheter inom unionen, uppger EU-kommissionen. 

Europaåret för kompetens har fyra huvudsakliga mål:  

  1. Främja investeringar i utbildning och kompetensförsörjning för “re-skilling” och "upskilling"
  2. Säkerhetsställa att kompetensen på arbetsmarknaden matchar arbetsgivares behov
  3. Verka för att människors kunskaper och färdigheter matchas mot de möjligheter som finns på arbetsmarknaden, och särskilt för den gröna och digitala omställningen
  4. Locka människor med kompetens och talang från länder utanför EU 

EU-kommissionen menar att den gröna omställningen kan skapa upp till 1 miljon nya arbetstillfällen inom unionen fram till 2030, samtidigt som det finns en bekymrad situation med tanke på kompetens- och arbetskraftsbristen inom nyckelsektorer för den gröna omställningen. Detta är en minst sagt viktig fråga för norra Sverige, i och med att de gröna industrisatsningarna väntas leda till över 100 000 nya arbetstillfällen inom de närmaste åren samtidigt som kompetens- och arbetskraftsbristen är några av de största flaskhalsarna för den gröna omställningens utveckling i norra Sverige.

Nya EU-initiativ till stöd för kompetensutveckling och attraktion ska lanseras under året 

Under Europaåret kommer EU att arbeta med redan befintliga initiativ såsom den europeiska kompetensagendan, den europeiska universitetsstrategin och den europeiska innovationsagendan, men även genom att presentera nya initiativ. EU-kommissionen väntas lansera följande initiativ under året: 

  • En EU-talangreserv som ska underlätta internationell rekrytering till sektorer som är strategiskt viktiga för EU.  
  • Ett initiativ för att förbättra erkännandet av kvalifikationer från tredjelandsmedborgare för att locka till sig arbetskraft med den kompetens som behövs. 
  • Lanseringen av EU:s talangpartnerskap med utvalda partnerländer utanför EU som ska bidra till att identifiera kompetens- och utbildningsbehov för att förbättra möjligheterna till rörlighet och lagliga vägar till EU. 
  • Net-Zero Industry Academies för att införa program för upp- och omskolning inom strategiska branscher för den gröna omställningen, t.ex. råvaror, vätgas- och solenergiteknik 

Nätverket Northern Sparsely Populated Areas synpunkter på EU:s talangreserv 

I och med att detta är en viktig fråga för norra Sverige, valde Northen Sparsley Populated Areas, ett nätverk som representerar de 13 nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland och där North Sweden ingår, att lämna sina synpunkter på utformningen av EU:s talangreserv under ett av EU-kommissionens öppna samråd. Nätverket välkomnande initiativet i stort, och menade att EU:s talangreserv kan vara ett viktigt verktyg för att ta itu med kompetens- och arbetskraftbristen, för att stärka EU:s attraktionskraft och underlätta för arbetsgivare att anställa kvalificerad personal. Samtidigt betonade nätverket att regionala och lokala aktörer har stor kunskap om lokal kompetensförsökning, och att EU-kommissionen bör uppmärksamma detta och ta vara på den expertisen. 

Kommuner och regioner i norra Sverige såsom Luleå Kommun, Region Jämtland Härjedalen och Region Västerbotten valde även att lämna sina synpunkter på EU:s talangreserv under det öppna samrådet.

Läs mer om Europaåret för kompetens 2023 här.

Läs mer om EU:s befintliga och planerade initiativ på området här.

Läs mer om den europeiska veckan för yrkesutbildning här.

Läs mer om NSPA:s synpunkter på förslaget om en EU-talangreserv här. 

Läs NSPA:s position på EU:s talangreserv i sin helhet här.

/ Vilma Nuldén

24 Maj 2023 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information