Tillsammans på Mötesplats Lycksele tar vi tillvara på möjligheterna i Norra Sverige

2023 års tema för Mötesplats Lycksele var Västerbotten – föregångare i omställningen. För tionde året gick mötesplats Lycksele av stapeln med deltagare från politik, näringsliv, akademi, civilsamhälle och samhällets olika alla delar för att diskutera och inspirera varandra till att jobba mer tillsammans och att ta tillvara på de möjligheter som finns i norra Sverige.

För tionde året gick Mötesplats Lycksele av stapeln som fungerar som den naturliga mötesplatsen för alla som jobbar med regional utveckling i Västerbotten. Under två dagar möttes representanter från politik, näringsliv, akademi, civilsamhälle och samhällets alla delar för att informera och inspirera varandra att fortsatt driva utveckling. Återkommande under dessa dagar var att samhällets alla delar måste samarbeta och se framtida samhällsutmaningar, skapa samsyn och blicka framåt tillsammans.

Välkommen till Lycksele hälsade Roland Sjögren, kommunstyrelsens ordförande i Lycksele och Rickard Carstedt, regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten. Världens alla möjligheter finns i norra Sverige idag, men det är inte helt självklart hur vi ska ta tillvara på dessa möjligheter. Därför är det helt avgörande att vi blir ännu bättre på att samverka här i länet konstaterarade Roland Sjögren och Rickard Carstedt.

Därefter höll Helene Hellmark Knutsson, landshövding Västerbotten, ett inspirerande tal om hur samhällets alla delar behöver samarbeta och hitta målsynergier. 

Vi behöver gemensamt lyfta fram det positiva som våra norra län kan ge, men också gemensamt adressera våra utmaningar. De komplexa problem som kommer med den samhällsomvandling vi står i, har inte bara en enda lösning. Vi kan inte fokusera på målkonflikter, vi måste hitta målsynergier, menade Helene Hellmark Knutsson.

Hon pratade också om hur Västerbotten ska vara platsen dit folk väljer att flytta och där man kan leva i balans.

Helene Hellmark Knutsson, landshövding Västerbotten.

Internationellt påverkansarbete och dess betydelse för norra Sveriges utveckling 

North Sweden arrangerade en workshop om internationellt och nationellt påverkansarbete och dess betydelse för Västerbotten och norra Sverige. Maria Larsson, senior rådgivare för klimat, energi och råvaror på North Sweden, Rickard Carstedt, regionråd och Ramona Dolan, strateg på Region Västerbotten pratade om att proaktivt arbeta med påverkan och dess effekter. 

Maria Larsson, senior rådgivare för klimat, energi och råvaror på North Sweden, Ramona Dolan, strateg på Region Västerbotten och Rickard Carstedt, regionråd vid Region Västerbotten.

Samhällsomställningen i norra Sverige 

Med på årets mötesplats var Dan Ericsson, Statssekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren. Han pratade om hur regional utveckling kräver samverkan mellan flera olika nivåer. Likt Helene Hellmark Knutsson var han inne på att vi behöver försöka se de stora målen och inte slåss för ”sina respektive delar” och jobba i stuprör. Han pratade om vikten av det civila samhället och hur det är avgörande för boende på landsbygd. Om en långsiktig politik och fortsatt samverkan med föreningar och organisationer. Samhällsomställningen mobiliserar relevanta aktörer. Statens roll är att stötta det som sker men ansvaret ligger på regionen konstaterar Dan Ericsson och nämnde bland annat North Sweden Green Deal som exempel på viktiga regionala projekt. Han nämnde även att regeringen jobbar med att ta fram en strategi för norra Sverige som ska främja den gröna industrialiseringen och locka kompetens.   

Skapa engagemang och förändra attityder 

Genom att skapa engagemang och förändra attityder öppnar mötesplatsen upp för diskussion och samhandling mellan opinionsbildare och regionala aktörer. Något som skapade engagemang och nyfikenhet var Ola Svensson, verksamhetschef RF-SISU, som lyfte perspektivet social hållbarhet. Han pratade om att skapa resiliens hos individer och hur det har effekt på samhällsnivå, där resiliens och tillit är grundbultar i ett välmående samhälle där man trivs och vill bo. Stillasittande bland barn och ungdomar är ett problem i samhället. Han berättade att de socioekonomiska förutsättningarna som råder i ett område spelar roll för ungdomarnas deltagande i idrott, där desto bättre socioekonomiska förutsättningar också betyder fler ungdomar som deltar i idrott. Det här är något som slår särskilt hårt mot flickor och kräver lösningar långt utanför föreningsverksamhetens ramar, och uppmanade handling från politiken. 

Det handlar om hur vi bygger och designar vårt samhälle, offentliga rum och uppgraderar vårt mindset med målet om attraktiva livsmiljöer. På så sätt får vi fler att tillhöra ett ”innanförskap” – vilket också är att vara föregångare i omställningen, påpekade Ola Svensson.

Mötesplats Lycksele 2023 bestod av ett gediget program under två dagar. Utöver ovan nämnda talare bestod programmet även av ett flertal olika paneler och workshops. Bland annat diskuterades kompetensförsörjning, som tydligt är en av regionerna största utmaningar, men också energifrågor och kulturens roll i samhällsomvandlingen.  

Sista keynote speaker för årets arrangemang var Paulina Modlitb, thought leader inom teknik och innovation. Hon talade inspirerande om hur teknik och innovation kan hjälpa oss med de utmaningar vi står inför. 

Norra Sverige håller i stafettpinnen för hållbar innovation och nya samarbetsformer och är en oerhört viktig aktör och förebild i den gröna omställning som angår hela landet och världen, menade Paulina Modlitb. 

Ta del av alla föreläsningar från Mötesplats Lycksele 2023 här. 

07 Jun 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information