Belgien presenterar sina prioriteringar för ordförandeskapet i ministerrådet

Från och med första januari 2024 tillträdde Belgien som ordförande i ministerrådet. Belgien får därmed till uppdrag att försöka skapa enighet om lagstiftningsärenden genom trepartsmöten, informella förhandlingsmöten och förlikningskommittémöten. Nu har Belgien presenterat sina prioriteringar för sitt ordförandeskap i ministerrådet.

Under perioden 1 januari till och med 30 juni innehar Belgien ordförandeskapet i Europeiska unionens ministerråd för trettonde gången. Som ordförande i ministerrådet ansvarar de bland annat för att koordinera uppdrag och uppmuntra samarbeten mellan medlemsländerna i EU. Nu har Belgien presenterat sina huvudfokusområden och de frågor de väljer att prioritera med mottot “protect, strengthen and prepare”.  

Totalt presenterade Belgien sex olika övergripande områden där de vill förbättra det europeiska samarbetet, skydda rättsprincipen, demokrati och enighet, stärka EU:s konkurrenskraft, arbeta för en grön och rättvis omställning, återinföra agendan för social hälsa, skydda människor och gränser samt att marknadsföra ett globalt Europa. Nedan presenteras ett antal områden och frågor som är av intresse för norra Sverige.  

Transport  

I förhållande till transport, så har Belgien som mål med ordförandeskapet är att sträva efter att fasa ut fossila bränslen inom transportsektorn för att successivt närma sig klimatmålen. Transportutskottets ledamöter har uppmanat Belgiens ordförandeskap att arbetet med det transeuropeiska transportnätet ska bli färdigställt. Ledamöterna vill även färdigförhandla lagstiftningen om gemensamma transportvikter, dimensioner och kapacitetsregler gällande järnvägar samt ett gemensamt europeiskt flygrum.  

Sammanhållningspolitik 

Sammanhållningspolitiken, som är en viktig fråga för norra Sverige, är även ett fokus för Belgiens ordförandeskap. Sammanhållningspolitikens tyngd framhävs i prioriteringarna då ordförandeskapet menar att sammanhållningspolitiken ska, inför nästkommande programperiod med start 2028, tillhandahålla enklare och mer riktat regionalstöd. Regionalstödet ska ske i samspel med en säkerställning av att inga medborgare eller territorier hamnar på eftersläpen av den gröna och digitala omställningen. Ledamöterna har tagit upp frågor om bland annat en ökad sammanhållningsbudget för nästkommande programperiod, svara på den nuvarande bostadskrisen samt se till att den gröna omställningen sker i samspel och införlivas i sammanhållningspolitiken.  

En ny rapport gällande sammanhållningspolitikens framtid har presenterats och det går att läsa mer om det här   

Industri, forskning och energi 

Belgiens ordförandeskap har presenterat att den gröna och digitala omställningen är ett fokusområde för dem under våren. Målen för det digitala decenniet, där en välfungerande och tillgänglig telekommunikation finns med har betonats som ett fokusområde under Belgiens ordförandeskap. Inom telekommunikation inkluderas även 5G som en kritisk faktor. Enligt Belgiens ordförandeskap förväntas en vitbok gällande framtidens telekommunikation och 5G samt att de även hoppas att det framkommer en överenskommelse gällande gigabit-infrastrukturlagstiftningen.  

Inom digitalisering presenterades fyra punkter som representerar prioriteringarna inom området. Första prioriteringen är ramverket för digital identitet, minska på kunskapsgap, skapa en lagstiftning för artificiell intelligens och en för blockkedjateknologi, vilket är en avancerad databasmekanism som möjliggör transparent informationsdelning inom ett affärsnätverk. 

För framtida forskning och innovation ska Belgiens ordförandeskap driva för en balans mellan säkerhet och konkurrenskraft, främja motståndskraften inom viktiga sektorer samtidigt som de vill omvandla forskning till mer samhälleligt och ekonomisk nytta.  

Även rymdsektorn är inkluderad i prioriteringarna.  Utvecklingen för rymdsektorn kommer enligt Belgiens ordförandeskap att utforma sig efter tre initiativ: halvtidsöversynen av EU:s rymdprogram, ett gemensamt rymdråd mellan Europeiska rymdorganisationen och EU, och slutligen en europeisk rymdlag.  

Energi är också ett område som prioriteras. Initiativ som exempelvis att uppdatera Euratoms säkerhet i mån om att säkerställa en trygg tillförsel av energi. Utöver tillförseln av energi framfördes även vikten av att renovera byggnader så de når högre energiprestanda.  

Kopplat till både miljö och innovation framförde ordförandeskapet en farhåga kring EU:s importberoende inom industrisektorn och menade att EU behöver bli mer självständigt. Enligt Belgien själva krävs det att fokusera på återstående lagstiftningsarbete, specifikt kopplat till förordningen om netto-nollindustrin, även kallat Net-Zero Industry Act (NZIA).   

Sammanfattningsvis har det belgiska ordförandeskapet fokus på forskningen och innovationens viktiga roll när det kommer till att modernisera och stärka EU:s strategiska autonomi inom clean-tech, digitalisering, AI och Life science. Det finns även ett mål från Belgiens sida att stärka och sammanlänka forskning, industri, policys och samhället för att därmed stärka förtroende och engagemang.  

Jämställdhet och kvinnors rättigheter 

Utöver innovativa aspekter är även jämställdhetsfrågor viktiga för Belgiens ordförandeskap. En viktig del i ordförandeskapet ska vara att bekämpa och förebygga könsrelaterat våld samt diskriminering. De vill stärka jämställdhetspolitiken samt förbereda jämställdhetsagendan för den nya lagstiftningen. Ordförandeskapet är fast beslutet att avsluta förhandlingarna om ett direktiv om bekämpning av våld mot kvinnor.  

Vad förväntas framöver? 

Härnäst under Belgiens period som ordförande i ministerrådet kommer EU-valet även att gå av stapeln, vilket således kommer att påverka processen med EU:s arbete. Tills dess att de nya parlamentarikerna intagit sin position kommer arbetet till viss mån stanna av. Detsamma gäller arbetet för EU-kommissionen, då det ska tillträda nya EU-kommissionärer under hösten. På grund av den kommande perioden krävs det att pågående förhandlingar avslutas innan valet och därmed bör inte heller EU-kommissionen presentera lika många lagförslag. Därav lär det belgiska ordförandeskapet bli något kortare i praktiken än vanligtvis. 

/Ellen Nilsson 

Läs mer om ordförandeskapets prioriteringar här   

Läs mer på officiella hemsidan här  

Läs mer om norra Sverige under Sveriges ordförandeskap i ministerrådet här   

 

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information