Norra Sverige i centrum under det svenska EU-ordförandeskapet

Den 31 juni kom det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd till sitt slut för denna gång. Även om majoriteten av mötena under ordförandeskapet har hållits i Stockholm så har det har det även varit ett intensivt halvår för regioner och kommuner i norra Sverige som stått värd för ett flertal attacheéresor, konferenser och högnivåmöten och intresset för den pågående gröna och digitala omställningen i norra Sverige har varit mycket stort. North Sweden ger här en överblick av aktiviteter i norra Sverige under ordförandeskapet och det intensiva och strategiska arbetet som legat bakom.

EU:s växande intresse för norra Sverige och vad regionen har att erbjuda EU kopplat till den gröna och digitala omställningen har minst sagt gjort sig tydligt under det svenska EU-ordförandeskapet våren 2023. Ett ordförandeskap som kickades igång med att hela EU-kommissionen mötte den svenska regeringen i Kiruna – det första ordförandeskapet som invigs så långt ifrån en huvudstad. Under våren följde cirka 150 EU-möten i Sverige, majoriteten i Stockholm men ett 30-tal förlades runt om i Sverige där mötesorterna valts utifrån lokala kopplingar till temat för respektive möte där en relativt stor del gick till norra Sverige.  

I en del fall för att det föll sig naturligt, såsom de regionalpolitiska förhandlarna från alla EU-länder att vilja ta del av den gröna omställningen i norra Sverige, i andra krävdes ett arbete från North Swedens sida tillsammans med hemmaaktörerna. Ett sådant exempel var konkurrenskraftrådets attachémöte om industriell omställning flyttades från Stockholm till Sundsvall som kom till efter en inbjudan till Regeringskansliet från Sundsvall kommun och Region Västernorrland i samarbete med North Sweden. Ett annat var att förlägga ett ordförandemöte om militär mobilitet i Östersund, som inte alls egentligen fanns med i planerna från nationell nivå att hålla ett sådant möte. 

Det svenska ordförandeskapet har varit ett unikt tillfälle att visa upp norra Sverige och North Sweden European Office har tillsammans med de lokala och regionala aktörerna spelat in till programmen för att se till att föra in norra Sveriges perspektiv i EU:s processer – vad vi har att erbjuda EU och vad vi behöver från EU för att det ska fungera. Därtill kunde North Sweden se till att det arrangerades ett antal ytterligare strategiska möten och diskussioner under ordförandeskapet utanför det formella programmet. Ett tydligt sådant exempel är då Europeiska Regionkommittén höll sitt Byråmöte i Kiruna. där det genom ett aktivt förarbete på Brysselarenan också antogs en Kirunardeklaration om behovet av regional anpassade stöd från EU för att utveckla Europas alla olika lokalsamhällen och regioner. Ett viktigt därmed möte utifrån att belysa norra Sveriges förutsättningar inför utformningen av EU:s regionalstöd för nästa programperiod, som nu förbereds. Det svenska ordförandeskapet låg alltså tidsmässigt väl till för att lyfta norra Sveriges perspektiv kopplat till att det nu i EU förbereds förslagen för nästa budgetperiod med sina olika fonder och program och andra utvecklingssatsningar. 

Nedan följer en överblick av viktiga möten och aktiviteter i norra Sverige under ordförandeskapet.  

12–13 januari: Startskotten för det svenska ordförandeskapet gick i Kiruna  

Det svenska ordförandeskapet inleddes med att den svenska regeringen bjöd in EU-kommissionens kollegium till Kiruna. Det är tradition att EU-kommissionen besöker det nya ordförandeskapslandet för ett inledande möte men vanligtvis sker detta i huvudstaden eller andra stora städer. Genom att bjuda in EU-kommissionen till just Kiruna fick regeringen möjlighet att visa upp Sverige i framkant – som föregångare i den gröna industriella omställningen och ledande inom innovativ teknik, i kombination med unik kultur och besöksnäring. Dessutom lanserades nyheten om att Europas största tillgång till sällsynta jordartsmetaller hittats i Kiruna och den nya satellituppskjutningsplats, Esrange Spaceport, invigdes i samband med EU-kommissionens besök. Invigningen kom att sätta tonen för ordförandeskapet som centrerade kring ett grönare, säkrare och friare EU. Läs North Swedens artikel om invigningen i Kiruna här.  

EU-kommissionen, med ordförande Ursula von der Leyen i spetsen, välkomnades av Sametingets ordförande, Norrbottens landshövding och Kirunas kommunalråd. I bild syns även Christian Danielsson, statssekreterare hos EU-minister Jessika Roswall. Foto: Johannes Frandsen

20–21 februari: Möte för arbetsgruppen för tullunionen i Luleå 

I februari möttes den arbetsgrupp som arbetar med EU:s tullunion. Gruppen förbereder mötena i Ekofinrådet, granskar genomförandet av åtgärder av övergripande betydelse och säkerställer deras överensstämmelse med relevanta rådsslutsatser och bland stora frågor som nu rör tullunionen är ökande tullar och tendenser till handelskrig inom för norra Sverige centrala områden som mineraler och metaller inte minst.  

16–17 februari: Konstnärlig frihet i fokus under EU-konferens i Umeå 

Umeå stod värd för en EU-konferens om konstnärlig frihet och kulturella och kreativa branscher. Konferensen anordnades inom ramen för ordförandeskapet av det svenska Kulturdepartementet i samspel med lokala aktörer, bland annat från Umeå kommun och Umeå universitet. Konferensen samlade toppaktörer inom kultur från EU-nivå, nationell nivå tillsammans med lokala företrädare för kultursektorn. Valet av Umeå som värdstad var inte helt oväntad då staden utsågs till europeisk kulturhuvudstad 2014 och Umeå är även den svenska kommun som under längst tid satsat mest på kulturen per capita. Läs North Swednens artikel om mötet här.

5–7 mars: Kiruna blev samlingsplats för rymdaktörer från Sverige och EU  

Att mötet för EU:s nationella representanter för rymdfrågor, de så kallade rymdattachérna, placerades i just till Kiruna var inte särskilt oväntat, med tanke på att Kiruna bjuder på en rymdindustri i världsklass med den enda platsen på det europeiska fastlandet som erbjuder uppskjutningskapacitet av satelliter. Attachéresan startade med att rymdattachéerna fick medverka på konferensen Rymdforum 2023, vilket gav de svenska och europeiska rymdaktörerna chans att mötas, knyta kontakter och diskutera aktuella frågor. 

Rymdattachéernas program på Esrange Spacecenter utgick ifrån hur den svenska rymdindustrin kan bidra till att uppfylla det svenska ordförandeskapets politiska prioriteringar; ökad konkurrenskraft och säkerhet samt främjande av den gröna omställningen och demokratiska värden. Regionen, universitetet och rymdverksamheten har under en tid arbetat intensivt tillsammans med North Sweden för att etablera norra Sverige som en av EU:s centrala rymdregioner. Läs North Swedens artikel om resan här.  

26–28 april: EU:s regionala ledare antar en Kirunadeklaration till stöd för Europas glesbefolkade regioner 

Europeiska Regionkommittén, regionernas och kommunernas röst i EU, valde de att förlägga sitt presidiemöte under det svenska ordförandeskapet till Kiruna med inspiration från EU-kommissionens tidigare besök i Kiruna i början av året och det växande intresset för utvecklingen som sker i norra Sverige. North Sweden har spelat en avgörande för att mötet ägde rum och för att säkerställa de lokala och regionala perspektiven i de olika delmötena och att lyfta fram vikten av just de regionala utvecklingsperspektiven för att nå framgång i den gröna omställningen. 

Genom möten och panelsamtal med lokala och regionala företrädare samt studiebesök fick delegationen se hur norra Sverige är en region i framkant inom många olika områden, samtidigt som det också finns stora strukturella utmaningar där EU:s fortsatta investeringar behövs. Mötet kulminerade i antagandet av en deklaration från Europeiska Regionkommitén, Kirunadeklarationen, till stöd för vikten av EU:s engagemang i regioner med särskilda utmaningar som de arktiska regionerna. Läs North Swedens arikel om mötet och Kirunadeklarationen här.

4 maj: Europeiska Ekonomiska Sociala kommittén i Umeå – möjligheter och utmaningar i de nordliga glesbefolkade områdena 

Europeiska Ekonomiska Sociala kommitténs (EESK), ett rådgivande organ som företräder arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och andra intressegrupper inom det civila samhället i EU anordnade en offentlig utfrågning i Umeå i samband med ordförandeskapet. Utfrågningen anordnades tillsammans med Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) och North Sweden European Office och tog plats i anslutning till Europaforum Norra Sveriges årliga konferens som hölls i Umeå. Syftet var att samla in lokala inspel från viktiga intressenter om möjligheterna och utmaningar i de nordliga glesbygdsområden inför en rapport som EESK tog fram på temat. Läs North Swedens artikel om utfrågningen här.

Högnivå-panel i Umeå bestående av Ioannis Vardakastanis, medlem i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén och ordförande för ECO-sektionen, Sławomir Tokarski, direktör för territoriellt utbyte och implementering av regionalfonderna vid EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO), Päivi Ekdahl, ordförande för Northern Sparsely Populated Areas-nätverket, Filip Reinhag, ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland, Sabrina Suikki, samordnare för internationella affärer, Norrbottens Handelskammare och Erik Bergkvist, Europaparlamentariker.

15–17 maj: Skogsdirektörer i EU fick se hållbart skogsbruk i praktiken i Skellefteå 

Under varje ordförandeskap anordnar ordförandelandet ett informellt möte för medlemsstaternas högsta tjänstemän inom skogsfrågor. Årets möte tog plats i Skellefteå med omnejd för att visa hur hållbart skogsbruk fungerar i praktiken. Mötet höll till på Sara Kulturhus – ett av världens högsta trähus. Skellefteå kommun arrangerade även en "Träsafari" där direktörerna fick utforska hur kreativa idéer skapar levande attraktiva miljöer med låga koldioxidutsläpp med en uppvisning av norra Sveriges långa tradition av användandet av träråvaran i kombination med innovativ, modern teknik inom hållbart träbyggande. Skogsdirektörerna fick under sitt besök en introduktion till det svenska hållbara skogsbruket, förnybara lösningar som bygger på skogsråvaror samt det lokala ägandeskapet och de värdekedjor som har möjliggjort norra Sveriges ledande roll i hållbarart byggande i trä. Med tanke på de pågående förhandlingarna i EU om skogens roll i den gröna omställningen var det än mer relevant att visa upp de svenska och nordsvenska perspektiven. Läs mer om mötet här.

EU:s skogsdirektörer på "träsafari" i Skellefteå

16–17 maj: Möte om genomförandet av moderniseringen av statsstödsreglerna i Åre 

Som en del i det svenska EU-ordförandeskapet bjöds representanter från EU:s arbetsgrupp för statsstöd från EU:s alla medlemsstater in till ett möte i Åre om genomförandet av modernisering av statsstödsreglerna. Utöver deltagare från arbetsgruppen deltog också lokala företrädare från regionen och kommunen som kunde framföra de speciella förutsättningar och utmaningar med att bo och verka i glesbygd, inte minst vad gäller infrastruktur och transporter. Mötet innehöll en genomgång av statsstödsregelverket och vad som är på gång gällande revidering av reglerna och hur man avser implementera de nya reglerna mot utländska subventioner i och med att allt fler länder, såsom USA och Kina, subventionerar sina industrier och stänger ute europeiska aktörer. På agendan var även betydelsen av flygplatser i glesbygd, där EU-kommissionen nu håller på att se över regelverket för att öka möjligheterna till statsstöd för flygplatser. Läs Torstas artikel om mötet här. 

Representanterna från Jämtlands län. Anna Olofsson Frestadius, VD Torsta AB, Daniel Eurenius Peak Innovation, Jonas Andersson (S) region Jämtland Härjedalen, Juliana Gardahl region Jämtland Härjedalen, Anna Omberg, Åre kommun, Anna Kråik Åström, Verksamhetsutvecklare, Gaaltije, Daniel Danielsson (C), Åre kommun. Foto: Torsta.

24–26 maj: Medlemsstaternas energiattachéer i Luleå 

Medlemsstaternas energiattachéer möttes i Luleå den 24–26 maj för att diskutera frågor kopplade till svenska EU-prioriteringar om ett konkurrenskraftigt EU och ett EU som ska vara ledande i klimatomställningen. Den gröna omställningen, den samverkan som sker i norra och hur man säkerställer att industrin kan ställa om var frågor som stod på agendan. Mötet innehöll bland annat studiebesök på samma tema med besök på Luleå Energis nybyggda Energilager vid Lulekraft på Aronstorp för ett praktiskt exempel på hur de optimerar och framtidssäkrar energisystemet. Läs mer om besöket här. 

30–31 maj: Uppvisning av gröna företag i framkant under transatlantiska högnivåmötet i Luleå 

I och med det svenska ordförandeskapet stod Luleå även som värd för det fjärde mötet inom handels- och teknikrådet mellan EU och USA, Trade and Technology Council (TTC), 30–31 maj. TTC är det främsta forumet för EU och USA att samordna strategier för viktiga globala handelspolitiska, ekonomiska och teknikrelaterade frågor – frågor som avgör villkoren för företagen i norra Sverige som nu investerar i den gröna omställningen. Att Luleå har valts som plats för detta möte visar också på intresset för det ledande arbetet för att ställa om industrin som pågår i norra Sverige med spetskompetens inom hållbara tekniklösningar. 

Huvuddeltagare under detta möte var USA:s utrikesminister Antony Blinken, USA:s handelsminister Katherine Tai, USA:s näringsminister Gina Raimondo, EU:s kommissionär för handel Valdis Dombrovskis och EU:s kommissionär för konkurrenskraft Margrethe Vestager. Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, utrikesminister Tobias Billström och energi- och näringsminister Ebba Busch representerade Sverige.  

Ett tiotal företag inom den gröna omställningen deltog med presentationer av sin verksamhet, som LKAB, SSAB och Vattenfall med Hybritsatsningen, Talga, Sunpine, ABB och Spaceport Esrange som kunde visa upp näringslivets innovationsförmåga och arbete med att säkerställa klimatneutralitet i praktiken. Dessutom ingick studiebesök på bland annat SSAB och Hybrit, där representanter kunde framföra behovet av fortsatt goda förutsättningar för den gröna omställningen, däribland behovet av att Europa tillsammans med USA utvecklar ambitiösa gröna standarder som stödjer omställningen av stålindustrin globalt. Läs mer om toppmötet här.

Handels- och teknikrådet mellan EU och USA på studiebesök på Hybrit.

6–9 juni: SMOR, Arbetsgruppen för strukturåtgärder och de yttersta randområdena i Luleå och Skellefteå 

Den 6–9 juni besökte den så kallade SMOR-delegationen Norrbotten och Västerbotten. Det är arbetsgruppen för regional strukturomvandling och består av ministerrådets förhandlare för varje medlemsland i frågor som rör sammanhållningspolitiken, det vill säga EU:s regionalpolitik, och insatser för att stödja lokal och regional strukturomvandling. Dit hör exempelvis det extra regionalstödet till norra Sveriges glesbefolkade regioner och de extra medel som Norr- och Västerbotten får för grön industriomställning genom Fonden för Rättvis omställning. Delegationen fick under möjlighet att lära sig mer om den samhällsomvandling som pågår i norra Sverige, de utmaningar som finns kopplat till regionens specifika förutsättningar samt hur sammanhållningspolitikens används för att tackla dessa utmaningar och möjliggör för den gröna omställningen. Det genomgående temat under dagarna var att regionen behöver mer folk med rätt kompetenser för att klara industriomställningen och alla nya etableringar som följer av den, men också i alla andra sektorer, inte minst välfärdsområdet och det finns sådana behov över hela norra Sverige och det europeiska Arktis. 

Utöver förhandlarna från varje lands representation i EU fanns också representanter från regeringsdepartement i olika EU-länder, sekretariatsmedlemmar från Rådet samt representanter från EU-kommissionen om sammantaget 50-talet deltagare.   

Skellefteå kommun i samspel med Region Norrbotten och Luleå kommun samt Region Västerbotten stod för programmet och arrangemangen med stöd av North Sweden och i samverkan med Regeringskansliet. Deltagarna fick träffa Glenn Berggård, Regionråd Region Norrbotten, och Fredrik Hansson, Kommunalråd Luleå, rektorn för Luleå Tekniska Högskola, Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rickard Lundmark, Vd Luleå Business region samt Robert Eriksson, projektmanager Luleå Industripark, som medverkade för att ge en bild av allt som händer i regionen. I Skellefteå hölls ett heldagsseminarium kring regionala utmaningar och möjligheter kopplat till EU:s stöd, som modererades av North Sweden. Läs North Swedens artikel om besöket här.

Andra dagen bestod av ett heldagsseminarium på Wood Hotel i Skellefteå modererat av Mikael Janson, North Sweden, med bland annat Peter Larsson, Sveriges nationella samordnare för den gröna omställningen i norra Sverige, och John Kostet från North Sweden samt olika talare från lokal och regional nivå. Foto: Nicke Lundmark

14–15 juni: Territoriella perspektiv på grön industrialisering i Luleå 

Det EU-finansierade forskningsprogrammet ESPON organiserade ett seminarium i Luleå på temat: “Territoriella perspektiv på grön industrialisering”. ESPON forskar kring frågor om regional utveckling och arrangerar i slutet av varje EU-ordförandeskapsperiod seminarier av detta slag i det aktuella ordförandeskapslandet. För Sveriges del fokuserade innehållet på möjligheter och utmaningar för regioner och kommuner med grön industrialisering och hur norra Sverige kan dela med sig av lärdomar till resten av EU. 

På plats var representanter från EU-kommissionen tillsammans med lokala, regionala och nationella politiker, forskare och experter. Från norra Sverige var Anders Öberg, regionråd Region Norrbotten, Tomas Mörtsell, ordförande för Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR:s) Östersjökommission, Therese Kreisel, planchef Skellefteå kommun, Claes Nordmark, kommunalråd Boden och ordförande för Norrbottens Kommuner, Sophie Forsberg Klimat- och miljöstrateg Luleå kommun, Tomas Kuhmunen Markanvändningskonsulent Sametinget och Kristina L Nilsson, professor vid Luleå universitet delaktiga i programmet. Läs North Swedens artikel om seminariet här. 

Den 19–20 juni: Viktigt EU-möte om militär mobilitet i Östersund 

Den 19–20 juni samlades experter från EU:s medlemsstater, NATO, EU:s utrikestjänst och EU-kommissionen för ett svenskt ordförandeskapsevent om militär mobilitet, på initiativ av North Sweden. På dagordningen stod frågor om Europas militära uppbyggnad och rörlighet – där Norden och de gränsöverskridande relationerna fick lite extra fokus denna gång. Inte minst ökar fokus på norra Sveriges tvärstråk genom Sveriges och Finlands NATO--medlemskap tillsammans med Norge utifrån det geopolitiska läget för regionen. 

Region Jämtland Härjedalen stod som värd för mötet, tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtland och Östersunds kommun, och Jonas Andersson, ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden, och Marita Ljung, Landshövding i Jämtland, fick möjlighet att inleda konferensen med en presentation kring regionen. Att konferensen placerades i Östersund var inte en tillfällighet utan ett förslag från North Sweden och nätverket Botniska korridoren. I Jämtland Härjedalen finns några av de viktigaste stråken när det kommer till öst-västliga förbindelser i norra Europa. Kopplingen mellan Trondheim på Atlantkusten och Sundsvall och Gävle vid Östersjön, är viktig. I Trondheim har NATO en stor marinkårsbas och en viktig hamn för att föra in materiel och trupper. Östersund är en viktig knutpunkt för vidare transporter österut mot Bottenviken och Östersjön, norrut mot Finland eller söderut mot övriga Europa.

Experter från EU:s medlemsstater, NATO, EU:s utrikestjänst och EU-kommissionen samlade i Åre.

26–28 juni: EU:s Industriattachéer besökte Sundsvall och Härnösand 

Som en av de allra sista insatserna under det svenska ordförandeskapet besökte 80 industriattachéer Sundsvall och Härnösand 26–28 juni för en insyn i svensk industris bidrag till Europas gröna omställning. Arbetsgruppen för konkurrenskraft och tillväxt förhandlar nu om stora lagpaket som är viktiga delar av EU:s industriplan för den gröna given så som Net-Zero Industry act (NZIA) och European Critical Raw Materials Act (CRMA). Dessa lagförslag kommer få stor betydelse för norra Sveriges industrier och EU konkurrenskraft. Resan kom till efter en inbjudan till Regeringskansliet från Sundsvall kommun och Region Västernorrland i samarbete med North Sweden. 

Under dagarna i Sundvall och Västernorrland fick arbetsgruppen uppleva både svenskt midsommarfirande så väl som besök på de industrier som regeringen valt ut som skyltfönster för svensk konkurrenskraft och industriell omvandling. Dagarna inkluderade flera besök som symboliserar Sveriges konkurrenskraft och drivkraft för Europas gröna omställning. Bland annat besöktes SCA som nyttjar skogen som råvara för gröna värdekedjor som minskar Europas beroende av fossila råvaror, Renewcell som utvecklat en process för att återvinna bomullstextiler till nya textilfibrer och nyttjar regionens industriella ekosystem för att skapa upp produktionen, Absolicon som utvecklat en lösning för att tillvarata solenergi för värmeproduktion utan att ta omvägen via solceller som både ökar effektiviteten och utesluter behovet av kritiska råvaror. Läs North Swedens artikel om besöket här.  

27–30 juni: Attachéresa för miljöattachéer i Luleå 

Medlemsstaternas miljöattachéer för miljön förhandlar om frågor som rör klimatförändringar och EU:s miljöpolitik och miljölagstiftning och den 27–30 juni möttes rådsarbetsgruppen i Luleå. Syftet med besöket var att ge mötesdeltagarna en överblickande introduktion om norra Sverige samt ge lokala och regionala perspektiv på den gröna omställningen. 

På plats var Luleå kommun, Luleå Business Region, Region Norrbotten, LKAB och Vattenfall som berättade om de olika perspektiven inom den gröna omställningen och den sektorsövergripande samverkan som är och har varit avgörande för dess framgång. Utmaningar som lyftes fram var bland annat kompetensbristen, åldrande befolkning och brister i infrastruktur. Läs mer om besöket här.

Ett intensivt halvår till ända, att nu dra nytta av 

Det var med andra ord ett minst sagt intensivt och händelserikt halvår för norra Sverige i EU. Till det kan läggas allt övrigt vanligt pågående intensivt arbete på såväl hemmaplan som i EU för regionens aktörer. Nu fortsätter arbetet med att ta vara på det enorma intresse som väckts kring norra Sveriges utveckling.  

Utöver aktiviteter på hemmaplan medverkade även North Sweden till event på Brysselarenan inom ramen för det svenska ordförandeskapet. Bland annat arrangerade de svenska regionerna med North Sweden som en huvudpart i Bryssel en gemensam konferens om EU:s framtida regionalpolitik. Läs North Swedens artikel om konferensen här. Därtill arrangerade de tre universiteten i norra Sverige en rad seminarier kring frågor som lyfts vid olika rådsarbetsgrupper i anslutning till det svenska ordförandeskapet. Läs om seminariet Science for Policy här och om Rymdens roll i EU:s försvars- och säkerhetspolitik här. 

North Sweden anordnade under hösten före ordförandeskapet också bland annat en "Nyfiken på Kiruna-kväll" för att förbereda de EU-korrespondenter som besökte Kiruna. Läs mer om det här.  

North Sweden skrev fram ett brev, med underskrifter av kommunalrådet Mats Taaveniku, regionrådet Anders Öberg samt North Swedens direktör Mikael Janson, samt en informationsfolder inför Kiruna-mötet som skickats till alla EU-kommissionärerna och deras team. Läs brevet här och informationsfoldern här.  

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information