Norra Sverige tydligare på EU:s transportkartor i en preliminär överenskommelse

Den 19 december 2023 nådde Europaparlamentet och ministerrådet en preliminär överenskommelse om en reviderad förordning inom det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) om EU:s riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet. Revideringen av förordningen syftar bland annat till att öka användningen av mer hållbara transportsätt som säkerställer fler förbindelser över hela Europa utan fysiska avbrott, flaskhalsar och felande länkar. I överenskommelsen finns även flera nya urbana noder och terminaler i norra Sverige med på TEN-T-kartorna, vilket North Sweden har arbetat för en lång tid tillbaka.

Det trans-europeiska transportnätverket (TEN-T) täcker den primära transportinfrastrukturen i Europa inom alla transportslag såsom till exempel järnvägar, inlandsvattenvägar, sjöfartsvägar och vägar. Nätverket utgör den huvudsakliga artären genom EU.

Nu har ministerrådet och Europaparlamentet nått en preliminär överenskommelse om revideringen av TEN-T förordningen som EU-kommissionen la fram i december 2021. TEN-T förordningen bestämmer vilka vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser som är särskilt viktiga ur ett europeiskt perspektiv och därmed har rätt till EU-medel. I lagstiftningen fastställs också vilken standard som måste råda för infrastrukturen, för att underlätta gränsöverskridande transporter.

Av den reviderade förordningen fastställs tidsfrister för fullbordandet av TEN-T i tre lager, där stomnätet bör vara färdigställt senast 2030, det nya utvidgade stomnätet senast 2040 och det övergripande nätet senast 2050.

Revideringen av TEN-T har bland annat fastställt:

  • Järnvägslinjer för persontrafik på TEN-T:s stomnät och det utvidgade stomnätet ska göra det möjligt för tåg att färdas i 160 km/h eller snabbare senast 2040.
  • Det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) måste byggas ut på hela TEN-T nätet som det gemensamma europeiska signalsystemet i Europa.
  • Säkra parkeringsplatser ska vara färdigställda på TEN-T:s stomnät och utvidgade stomvägnät senast 2040, igenomsnitt var 150 km.
  • Antalet omlastningsterminaler måste utvecklas i linje med nuvarande och förväntade trafikflöden och sektorns behov.
  • Alla 424 urbana noder längs TEN-T nätet kommer behöva utarbeta planer för hållbar rörlighet i städer för att främja utsläppsfri och utsläppssnål rörlighet.
  • Sjöfartsområdet syftar till att integrera havsområdet med andra transportsätt på ett effektivt och hållbart sätt. Närsjöfartslinjer kommer att uppgraderas och nya kommer att skapas, samtidigt som kusthamnar kommer vidareutvecklas samt deras inlandsförbindelser.

Norra Sverige finns nu tydligare med på TEN-T kartorna

North Sweden har länge arbetat för en justering av TEN-T-kartorna så att ytterligare viktiga stråk och noder i norra Sverige inkluderas. Detta ger bland annat möjlighet till medfinansiering från EU för olika typer av transportinfrastrukturprojekt, men öppnar även upp för olika typer av samarbeten. Redan i förhandlingen om finansieringsverktyget för TEN-T, Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF), där de högst prioriterade stomnätskorridorerna definieras, fick norra Sverige gehör genom en förlängning av korridorerna norrut. I TEN-T-förhandlingen har norra Sverige kommit ytterligare en bit på väg. I överenskommelsen definieras både Sundsvall och Umeå som urbana noder och terminalerna i Luleå, Umeå och Sundsvall TEN-T-klassificeras, vilket är mycket glädjande. Dessutom lyfts Piteå hamn in på TEN-T-kartorna, vilket inte låg med i EU-kommissionens förslag från början. Utöver det så synkroniseras stomnätskorridorerna med de europeiska godskorridorerna för att skapa så kallade europeiska transportkorridorer (ETC), där norra Sverige ingår.

Karta över de nya noderna i norra Sverige

- Den preliminära TEN-T-överenskommelsen är en stor seger för vårt arbete för att lyfta norra Sverige. Tidigare var mer än halva Sverige en stor vit fläck på EU:s karta. Nu ingår vi i två högt prioriterade europeiska transportkorridorer, Skandinavien-Medelhavet och Nordsjön-Östersjön och man har även lyft in nya viktiga noder i vår geografi i EU:s transportnätverk. Det skapar helt nya förutsättningar för vårt arbete, säger Lotta Rönström från North Sweden.

Flera viktiga noder ligger däremot fortfarande utanför kartorna, såsom Luleå och Östersund som bör klassas som urbana noder och flera hamnar och terminaler, t ex Skellefteå och Örnsköldsvik, så arbetet för att sätta norra Sverige på kartan än tydligare fortgår.  

Nästa steg

Efter den preliminära överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, ska arbetet med den reviderade förordordningen antas formellt. När processen är slutförd kommer de nya reglerna offentliggöras i Europeiska unionens offentliga kanaler och träda kraft 20 dagar senare.

/Alexander Castwall

Lyssna på Åsa Ågren Wikströms radiointervju med P4 om TEN-T revideringen här

Läs mer om Europaforum Norra Sveriges positionspapper om järnvägar här

Läs mer om TEN-T här

Läs mer om revideringen och överrenskommelsen här

15 Jan 2024 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information