Skellefteå kommun och industrin presenterar plan för kompetensförsörjning inom batterisektorn

Den 9 april arrangerade Skellefteå kommun ett event i Bryssel som presenterade arbetet med att ta fram en europeisk plan för kompetensförsörjning inom batterivärdekedjan. Arbetet har skett inom Projektet Albatts där aktörer från hela värdekedjan samverkat för att lösa utmaningen med kompetensförsörjning inom batteriproduktion som är en stor utmaning för att lyckas med EU:s ambitioner om att elektrifiera fordonsflottan.

Den 9 april 2024 arrangerades en slutkonferens I projektet Albatts som sedan 2019 arbetat för att ta fram en europeisk plan för kompetensförsörjning inom batteriindustrin. Skellefteå Kommun har koordinerat projektet som inkluderar aktörer från Europeisk batteriindustri och universitet. Projektet har även nära koppling till EU:s övriga strategiska initiativ för batteriproduktion så som Battery 2030, InnoEnergy som har en plats I projektet styrgrupp.  

Konferensen inleddes av en hälsning från Nicolas Schmit, EU-kommissionär för sysselsättning och sociala rättigheter, som är en av initiativtagarna till projektet samt en presentation av projektets koordinator som Anders Nordström, Skellefteå kommun. Under konferensen deltog även Martin Karlsson som ansvarar för batteriproducenten Northvolts samverkan med Universitet globalt.  

Nicolas Schmit, EU-kommissionär för sysselsättning och sociala rättigheter hälsar deltagarna välkomna via länk

Albatts är ett initiativ från EU-kommissionen som grundas på EU:s Skills Agenda från 2016 där EU:s ledare formulerade ambitioner om ökade gemensamma insatser för att trygga kompetensförsörjningen för ökad hållbar konkurrenskraft. Projektet har finansierats av Erasmus+ och har skett inom ramen för “Blueprint for sectoral cooperation on skills” där EU-kommissionen bjudit in branchen och offentliga aktörer att tillsammans utveckla strategier för kompetensförsörjning inom utpekade strategiskt viktiga områden. Initiativet är även kopplat till ambitionerna i EU:s industripolicy från 2020 som lagt grunden för EU:s utökade engagemang för industripolitik, som lett till stora EU-insatser för ökad strategisk autonomi och konkurrenskraft och grön omställning.  

EU har tagit ett särskilt stort intresse för batteriproduktionen då det är ett strategiskt viktigt område för den gröna omställningen inom transporter samt för Europas resiliens och strategiska autonomi. Denna sektor är också en särskild utmaning för Europa då det är en ny industri för kontinenten som annars dominerats av Kina och USA. I flera av EU:s insatser för industrin först lanserats mot batteriindustrin innan de breddats till övriga industrier vilket signalerar att det är ett prioriterat område.  

Sedan 2017 när Northvolt beslutade att förlägga Europas största batterifabrik i Skellefteå kommun har kommunen genomgått en stor tillväxt. Skellefteå har tagit sig an utmaningen att möjliggöra investeringen genom att inte bara tillgängliggöra mark utan att även expandera samhället och attrahera den globalt ledande kompetensen som behövs för omställningen – där bara fabriken kommer att kräva 4000 kompetenta medarbetare.  

Martin Karlsson som ansvarar för batteriproducenten Northvolts samverkan med Universitet globalt.

Projektet Albatts är ett exempel där Skellefteå kommun har engagerat sig på EU-arenan för att utforska och implementera europeiska strategier för den lokala kompetensförsörjningen som samtidigt bidrar till att utveckla EU:s politik på området. 

Genom projektet har aktörerna tagit fram behovsanalyser och planer för de utbildningsinsatser som krävs för att Europa ska luckas med sina ambitioner om en inhemsk batteriproduktion som också är ett mål I Net-Zero indsutry Act. På projektets hemsida finns stora delar av deras analyser och material tillgängligt offentligt.  

Läs mer om projektet Albatts här 

10 Apr 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information