pexels-photo.jpg

Analyser

Inför större förhandlingar tar North Sweden fram mer omfattande rapporter och analyser av hur EU:s policys påverkar norra Sverige. Dessa publiceras under rubriken "State of play" och speglar förhandlingen under givet ögonblick. Dessa skrivs i samband med förhandlingen av den fleråriga budgetramen (Multi annual financial framework, MFF) eller för att belysa aktuella frågor med betydelse för norra Sverige.

Sammanhållningspolitik

EU:s regionalpolitik efter 2027

Ny utvecklingssatsning med OECD för att frigöra norra Sveriges potentialer genom EU

EU:s långtidsbudget 2021-2027

Förhandlingarna om EU:s långtidsbudget 2021-2027 inleddes i skuggan av beskedet att Storbritannien valt allt lämna unionen vilket skapat många frågetecken kring den framtida relationen men i budgetsammanhang framförallt kring det budgetgap som Storbritannien skulle lämna efter sig. Med EU-kommissionens förslag ska budgetgapet till hälften fyllas med ökade avgifter och till andra hälften genom besparingar. Glädjande nog finns den extra allokeringen i form av gleshetsstöd till Norra Sverige fortsatt inkluderat i förslaget men mycket kan ske under förhandlingarna som North Sweden följer noga.

Inför budgetförhandlingarna 2021—2027

2016 utgjorde ett mellanår i budgetförhandlingarna då innevarande programperiod just rullat igång men trots att det inte fanns några förslag på bordet pågår formeringen i EU:s institutioner för fullt. I denna artikelserie analyseras den process som ledde fram till budgetförslaget 2021-2027.

EU:s långtidsbudget 2014-2020 och Sammanhållningspolitiken

Under budgetperioden 2014-2020 lyckades norra Sverige behålla den extra gleshetsallokeringen som står för drygt hälften av medlen från Europeiska regionala utvecklingsfonden som går till regionen. Det var första gången som EU-kommissionen redan i sitt förslag lade in den extra allokeringen till norra Sverige och Finland. Dessutom tillkom undantag som möjliggör att dessa medel används till infrastruktur och bredband vilket gynnat regionen. Det var resultatet av ett aktivt arbete från North Sweden, regionens aktörer och partners. I en budget som skar ner på alla områden var gleshetsbonusen i princip den enda posten som utökades (50%).

Klimat

Transportpolitik

Forskning och innovation

Övriga områden