Strukturfonderna välanvända under 2004

Kommissionären för regionalpolitik Danuta Hübner har presenterat 2004 års resultat gällande strukturfonderna och sammanhållningsinstrumenten. Både 2004 års budget och utbetalningar representerar det högsta beloppet sedan strukturfonderna grundades.

EU: s regionalpolitik är först och främst en solidaritetspolitik där syftet är att på EU-nivå genomföra åtgärder som ger de värst utsatta områdena en chans att komma till rätta med sina nackdelar. EU för en regionalpolitik som handlar om att främja solidaritet och sammanhållning mellan regioner inom unionen. Denna solidaritets politik konkretiseras genom policy dokument och genom inrättandet av EU:s strukturfonder och sammanhållningsfonden. En tredjedel av EU: s budget går till dessa fonder. Dessa fonder ökar konkurrensen hos regioner och förbättrar levnadsstandarden hos sina medborgare.

Strukturfonderna investerar i framtiden och gör unionens regioner mer konkurrenskraftiga. Att nära 100 % av budgeten för strukturfonderna använts visar att fonderna fyller ett behov och att de är nödvändiga för regional ekonomisk utveckling, menar Kommissionären Hübner. Detta är speciellt överensstämmande för de nya medlemsstaterna. Att regioner tar ett större ansvar för sin egen tillväxt och arbetsmarknad gör att hela unionens ekonomiska tillväxt förbättras anser Kommissionären Hübner. Upptagningsförmågan hos strukturfonderna i de nya medlemsstaterna har snabbts utvecklats. Exempelvis så har 15,620 ansökningar inkommit mellan maj och november i Ungern av vilka 3,701 har godkänts av Ungerska myndigheter.

/Helena

Läs mer:

Regionalpolitik

Pressrelease

18 Jan 2005 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information