19 miljoner kronor i landsbygdsutveckling

NUTEK har idag fått i uppdrag att dela ut 19 miljoner kronor till landsbygdsutveckling genom Leader+. Leader+ är jordbruksfondens gemenskapsinitiativ för att främja landsbygdsutveckling och bygger på delaktighet och initiativ underifrån för att söka nya metoder för utveckling och förnyelse.

Under den nya programperioden 2007-2013 kommer Leader+ att vara ett insatsområde i Landsbygdsprogrammet som just nu utarbetas i Jordbruksdepartementet. EU bidrar med 41,2 miljoner euro till Leader+ i Sverige under programperioden som startar 2007, därtill behövs svensk medfinansiering på minst 60%.

/Sofia

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information