Enklare regler för användning av EU:s fonder

Enklare, effektivare och tydligare regler för användning av EU:s fonder skall uppnås genom det förslag som EU kommissionen föreslår rådet och Europaparlamentet.

Förordningen om finansiella regler uppdateras regelbundet. I kommissionens nya förslag har man bland annat eftersträvat att begränsa den administrativa bördan för små företag för att därmed göra det lättare för dem att få tillgång till EU finansiering. Dessutom skall den interna kontrollen skärpas och EU kommissionen och medlemsstaterna skall samarbeta närmare.

//ML

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information