Europaparlamentets prioriteringar inför vårtoppmötet

Den 23-24 mars håller EU:s regeringschefer vårtoppmöte i Bryssel. Inför det har Europaparlamentet antagit en resolution om en rad prioriteringar med avseende på Lissabonstrategin. Bland annat välkomnar man förra årets revidering av Lissabonstrategin som lett till att handlingsplaner med fokus på forskning och utveckling, innovation och utbildning på nationell nivå skapats. Samtidigt beklagar man att detta inte avspeglats i budgetförhandlingarna.

Man anser att det är nödvändigt att inrätta en gemensam struktur för de nationella handlingsplanerna. Detta för att en bättre jämförande konsekvensanalys om de åtgärder som föreslås av medlemsstaterna ska kunna underlättas. Man uppmanar även medlemsstaterna att göra det möjligt för medborgare och arbetstagare att fritt kunna röra sig över gränserna inom EU och att tjänstedirektivet måste antas för att öppna upp EU:s tjänstemarknad för att på så sätt skapa en stark europeisk ekonomi och nya långsiktiga arbetstillfällen. Läs mer nedan om parlamentets resolution.

/Sofia

Läs mer:

Parlamentets resolution

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information