Framgångar från 2005 visar vägen till mer jobb och tillväxt

Kommissionären för regionalpolitik, Danuta Hüber, slår fast att användningen av struktur- och sammanhållningsstöden i de europeiska regionerna under 2005 har varit framgångsrik. Sammanhållningspolitiken är det mest effektiva redskapet för att skapa kvalificerade arbeten och främja tillväxt. Det är en solid bas för fler investeringar när det gäller att modernisera ekonomin i Europa, enligt Hüber.

Även om de europeiska institutionerna fortfarande arbetar mot en slutgiltig överenskommelse om den nya budgeten är kommissionen fast beslutna att, tillsammans med medlemsstaterna, förbereda för att sammanhållningspolitiken för 2007-2013 ska komma igång i regionerna i början på perioden som planerat. Den största utmaningen nu, enligt Hüber, är att få igång alla nödvändiga mekanismer som krävs för att bidra ytterligare till den ekonomiska moderniserings processen i Europas regioner.

/Sofia

Läs mer:

Pressrelease

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information