Kommissionen lanserar ny rapport om landsbygdsutveckling

Europeiska kommissionen publicerade idag en ny rapport som avser att regelbundet tillhandahålla omfattande information om landsbygden och implementeringen av EU:s policy för landsbygdsutveckling. Rapporten tillhandahåller statistisk och ekonomisk information på nationell och regional nivå. Den täcker de tre målsättningarna för policyn för landsbygdsutveckling 2007-2013: (1) förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft; (2) förbättra miljön på landsbygden; (3) förbättra livskvalitén på landsbygden och uppmuntra differentiering av den ekonomiska aktiviteten.

Rapporten ger även en överblick av policyn för landsbygdsutveckling för perioden 2000-2006. Den innehåller statistisk och vetenskaplig information om vad som huvudsakligen kännetecknar landsbygden och administrativ information om hur långt implementeringen av policyn för landsbygdsutveckling kommit.

/Sami Khalifeh

Läs mer:

Om rapporten

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information