Kunskapsregioner ska hjälpa EU att skapa tillväxt

Europas regioner spelar en nyckelroll i skapandet av ett europeiskt kunskapssamhälle och är en viktig aktör för EU när det gäller att nå målet att investera 3% av BNP i forskning och utveckling.

I Bryssel hölls en konferens den 12 maj för att stimulera partnerskap mellan de tre viktigaste aktörerna: regionala och lokala styrelser, universitet och forskningscenter samt företag och andra ekonomiska aktörer. Kommissionen vill uppmuntra regionala aktörer att med hjälp av partnerskap i specifika projekt på EU-nivå skapa mervärden.

Inom det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling 2007-2013 finns två mål satta för regionerna. Det första, att skapa kunskapsregioner, syftar till att stärka forsknings potentialen i regionerna genom att samla ihop myndigheter, universitet, forskningscenter, företag och andra intressenter för att samarbeta med varandra. Det andra målet innebär att man vill ta tillvara på forskningspotentialen i EU:s konvergensregioner och de yttersta regionerna för att stimulera dessa att till högre grad delta i EU:s forsknings aktiviteter.

Kommissionen vill använda strukturfondsmedel för att stödja aktiviteter som syftar till att skapa ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft i regionerna, och detta ska inkludera fler och större investeringar inom forskning och utveckling.

Konferensens syfte är att skapa en regional dimension på den europeiska forskningen. Man presenterade även framgångsrika projekt, läs mer om dom under länken nedan.

/Sofia

Läs mer:

Pressrelease

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information