Många nyheter kring Nya Mål 2

Det är många nyheter kring det Nya Mål 2 som kommer att ersätta Mål 1 Norra Norrland och Equal från och med 1 januari 2007. Enligt den Nationella Strategin kommer Mål 2 Regional konkurrenskraft och sysselsättning att bestå av två olika program för Norrbottens och Västerbottens del. Dels ett regionalt framtaget program för Västerbotten och Norrbotten som gäller den Regionala fonden, dels ett nationellt framtaget program som gäller Sociala fonden.

Nytt är också att NUTEK, med sitt nya huvudkontor i Östersund blir förvaltnings- och utbetalande myndighet för Regionala Fonden. Detta är en återgång till hur ordningen var fram till år 1999 under Mål 6-perioden då regionerna inte hade samma beslutandeansvar som under nuvarande strukturfondsperiod 2000-2006. För Sociala fonden blir Svenska ESF-rådet förvaltnings- och utbetalande myndighet. ESF-rådet har tidigare ansvarat för Mål 3 och Equal under 2000-2006.

Både NUTEK och ESF-rådet kommer också att vara representerade genom anställd personal inom de olika programområdenas geografier. Som tidigare kommer en Övervakningskommitté att finnas för varje program.

Strukturfondsdelegationerna slopas och istället kommer man inom ramen för de två fonderna ha ett gemensamt Strukturfondspartnerskap på NUTS 2-nivå, dvs ett gemensamt för Norrbotten och Västerbotten. Strukturfondspartnerskapet ska bestå av politisk representation från kommuner och landsting samt arbetsmarknadens organisationer, representanter för länsstyrelser, länsarbetsnämnder samt sociala ekonomin. I Övre Norrland och Mellersta Norrland ska också Sametinget vara representerat. Regeringen utser ordförande i Strukturfondspartnerskapet och ordföranden utser sekreterare.

Strukturfondspartnerskapets huvuduppgift blir att säkerställa att upprättade program följs samt att lämna förslag till prioritering av projektansökningar inom såväl Regionala fonden som Sociala fonden. Därefter går projektansökningarna vidare till beslut vid Förvaltningsmyndigheterna i Stockholm respektive Östersund.

/IA, SM

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information