Mer pengar till landsbygdsutveckling

Regeringen har beslutat att satsa mer pengar i landsbygdsutveckling jämfört med anslagsnivåerna i budgetpropositionen. Det innebär att under 2007-2013 kommer regeringen att höja anslagen med 1 miljard kronor per år. Omfattningen på landsbygdsprogrammen kommer i genomsnitt att uppgå till ca 4,8 miljarder per år.

Regeringen har som mål att driva en ambitiös landsbygdspolitik för att skapa tillväxt och sysselsättning i hela landet. Detta genom finansiering från EU:s budget vilket kräver en nationell medfinansiering. Det är medfinansieringen som man kommer att tillföra ytterligare medel till så att man kommer över minimikraven. Syftet med programmet är att bidra till en hållbar utveckling av landsbygden och lantbruket. Sverige kommer att presentera sitt förslag för programmets utformning till EU-kommissionen. Förslaget innehåller bland annat insatser för miljön, bland annat för förnyelsebar energi, bevarandet av betesmarker och ekologiskt lantbruk, landsbygdsfrämjande åtgärder samt satsningar riktade till jordbruksföretag och andra småföretag på landsbygden. Regeringskansliet bereder innehållet i programmen under våren 2006.

/Sofia

Läs mer:

Vårpropositionen 2006

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information