Norra Sverige kämpar vidare

En delegation från Norra Sverige och Finland träffar idag EU-kommissionären för regionalpolitik, Danuta Hübner. Mötet är ett led i strävandena att få norra Sverige klassat som Mål 1* område för kommande budgetperiod.

Förhandlingarna om EU:s långtidsbudget går nu in i ett slutskede. Vid EU:s toppmöte 15-16 december skall stats- och regeringscheferna än en gång diskutera budgeten för perioden 2007-2013. Då kommer det också att avgöras hur mycket pengar som kommer att satsas från EU:s börs och svenska statskassan på regional utveckling i norra Sverige.

Sveriges regering har under förhandlingarna haft som målsättning att minska EU:s budget. Man har haft framgång men ingen kan få allt man begär i en förhandling med 24 andra länder. I slutskedet av förhandlingarna är det dags för kompromisser.

"- Det är dags för regeringen att tydligt kräva att Sverige också får pengar tillbaka från EU:s budget", säger Jens Nilsson, kommunalråd i Östersund och ordförande i Europa Forum Norra Sverige. "Regeringen måste driva frågan om särskild status för norra Sverige i varje sammanhang", säger han.

Inge Andersson, landstingsråd i Västerbotten håller med och förklarar att; "- Det är många aktörer som måste övertygas om att norra Sverige fortsatt skall ha rätt till strukturfondsmedel som Mål 1 område. Diskussionen med EU-kommissionären är bara en del i vårt arbete och skall ses som eldunderstöd till de svenska förhandlarna", fortsätter han.

Vid dagens möte överlämnar Gerhard Larsson, Jens Nilsson och Inge Andersson en studie till kommissionär Danuta Hübner. Studien kallas "Gleshetsstudien" och där visas tydligt situationen i nuvarande mål 1 områden i Sverige och Finland.

"- Gleshetsstudien bekräftar på ett tydligt vis att vår del av EU har merkostnader jämfört med det stora flertalet regioner inom EU. Detta motiverar fortsatt Mål 1 status", säger landshövdingen i Västernorrland, Gerhard Larsson. "Vår tillhörighet till Mål 1 upp till nu har möjliggjort investeringar och utvecklingsprojekt som stärkt sysselsättning och bromsat upp utflyttning", säger han vidare.

"Gleshetsstudien" har tagits fram av Nordregio och den fullständiga titeln är "Northern peripheral, sparsely populated regions in the European Union". Här klargörs att norra Sverige upplever ett permanent tillstånd av nackdelar, såsom gleshet, svårt klimat och långa avstånd vilket tillsammans innebär höga kostnader och svårigheter att skapa tillväxt och sysselsättning. Regionerna norra Sverige, norra Finland och östra Finland, nuvarande Mål 1 områden, framhåller att man fortfarande bör vara berättigade till dessa stöd.

/Maria

08 Dec 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information