Norrlands gleshet lanseras i Bryssel

PRESSMEDDELANDE
Bryssel 2005-05-06

Norrlands gleshet lanseras i Bryssel
- Norrländska politiker kämpar för fortsatt strukturstöd från EU

I Bryssel pågår förhandlingar mellan EU:s medlemsstater om EU:s budget 2007-2013 och reglerna för strukturfonderna. I veckan presenterades för förhandlare från de 25 medlemsstaterna, Europeiska kommissionen och Europaparlamentet, en ny studie som visar förutsättningar och svårigheter för de glest befolkade regionerna i norra Sverige och norra/östra Finland. Regionen representerades av Inge Andersson (s) Västerbotten, Jens Nilsson (s) Östersund, Ewa-May Karlsson (c) Vindeln samt även Ewa Hedkvist-Petersen (s) Europaparlamentet. Presentationen gjordes i samband med en välbesökt lunch vid vilken representanter från hela EU deltog. Studien, som genomförs av forskningsinstitutet Nordregio , tar utgångspunkt i de permanenta handikapp som råder i vår del av EU.

Erik Gløersen, Nordregio, redogjorde för fakta som visar på de omständigheter som råder för människors dagliga liv i dessa regioner. Det konstaterades att EU:s perspektiv på gleshet måste omdefinieras. Dessa regioners demografiska aspekter är stora utmaningar för Europa som helhet. Det kalla klimatet, vårt perifera läge i förhållande till centrala Europa och glesa befolkning är faktorer som samverkar och därmed ökar bl.a. utflyttning och arbetslöshet.

Syftet var att tillföra dessa fakta som grund till den linje som Norrland nu driver om ett fortsatt strukturstöd från EU i linje med nuvarande stödnivåer efter 2006.

Dagen arrangerad av de norrländska representationskontoren Mid Sweden Office och North Sweden European Office i samarbete med Finska Lappland och Östra Finland

Nordliga åsikter om EU:s sammanhållningspolitik efter 2006:

De nordligaste och glest befolkade regionerna stödjer Europeiska kommissionens förslag om en stark sammanhållningspolitik inom EU. EU:s finansiella ramverk 2007-2013 måste återspegla denna ambition. För att uppnå ekonomisk sammanhållning är det viktigt att fokus ligger på de minst utvecklade regionerna utan att de övergripande målsättningarna territoriell, social och ekonomisk sammanhållning går förlorade.

Dock tar kommissionens förslag inte hänsyn till Finlands och Sveriges anslutningsfördrag där villkoren för the nordligaste extremt glesbefolkade regionerna särskilt nämns. De naturliga och geografiska handikappen för dessa regioner (låg befolkningstäthet, extrem avlägsenhet och hårt klimat) är permanenta och dessutom kumulativa. Detta måste respekteras när EU:s regelverk ändras.

I kommissionens förslag är stödet till dessa regioner reducerat för perioden 2007-2013 och de föreslagna åtgärderna otillräckliga. Detta ligger varken i linje med anslutningsfördraget eller med tidigare beslut i rådet om hur man ska bemöta problemen i regionerna. Eftersom handikappen är permanenta kan situationen omöjligen ha ändrats.

I den pågående programperioden tas det hänsyn till de permanenta och strukturella nackdelarna för dessa regioner, vilket det även gjordes i den förra perioden. Därmed erkände rådet att BNP-siffror inte speglar problemen i regionerna. Problemen som sådana är som tidigare nämnts permanenta och har inte förändrats. I den framtida sammanhållningspolitiken bör de nordligaste regionerna inkluderas i konvergens-målet (nya mål 1). Åtgärder som kan vidtas inom konvergens-målet passar bäst för de komplexa regionala utvecklingsbehoven. Det kommissionen föreslår att regionerna skall omfattas av det regionala konkurrens- och sysselsättningsmålet skulle ge alldeles för begränsade möjligheter till åtgärder..

De extremt glest befolkade regionerna i Finland och Sverige måste omfattas av ett särskilt finansiellt instrument som garanterar ekonomiskt stöd som är likvärdigt med Mål 1-programmen för 2000-2006. Denna fråga är marginell för den Europeiska unionen som helhet men emellertid väsentlig för de nordligaste regionerna. Den nuvarande budgeten skulle utgöra ungefär 0,50 % av den Europeiska kommissionens föreslagna totala budget för sammanhållningspolitiken på 336 miljarder euro. Som en marginell investering för EU står det föreslagna underhållet av den högsta Strukturfondstillhörigheten inte heller i konflikt med kraven från EU-utvidgningen.

För mer info: Inge Andersson mobil 070-592 6880, Jens Nilsson mobil: 070-6539754, Ewa-May Karlsson 070-6636494

08 Dec 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information