Nya regler för regionalstöd antagna

Europeiska kommissionen har 21 december 2005 antagit nya riktlinjer för regionalstöd enligt EG-fördragets bestämmelser om statligt stöd. Riktlinjerna kommer, liksom nästa programperiod för strukturfonderna, att gälla år 2007-2013.

I riktlinjerna fastställs regler för beviljande av statligt stöd. Här sägs bland annat vilka regioner som är berättigade till regionalstöd och hur höga stödnivåer som tillåts. I linje med kraven på mindre och mer målinriktat statligt stöd fokuserar de nya riktlinjerna på regionalstöd till de mest missgynnade områdena i unionen.

Framförallt består möjliga verktyg av stöd i form av direkta investeringsbidrag och skattelättnader för företag. För till exempel regioner med låg befolkningstäthet och problem med utflyttning, det vill säga exempelvis norra Sverige, tillåts dock även vissa typer av driftstöd förutom transportstöd.

Det nu presenterade regelverket är alltså tämligen tillåtande och kan vara mycket fördelaktigt för norra Sverige om den nationella svenska nivån bestämmer sig för att införa stödordningar i enlighet med detta.

Meddelandet, som ännu inte finns i sin slutliga version, hittas via länken nedan.

/MF

Läs mer:

Meddelande från kommissionen

07 Dec 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information