Politisk överenskommelse om strukturfonderna

Rådet har nått en politisk överenskommelse om fem förordningar som reglerar strukturfonderna och sammanhållningsfonden för perioden 2007-2013.

Utkasten till de fem förordningarna överlämnas nu till Europaparlamentet. Parlamentet skall avlämna yttranden över de två råds förordningarna om allmänna regler för strukturfonderna respektive sammanhållningsfonden. Övriga tre förordningar om regionalfonden, sociala fonden respektive etablerandet av europeiskt territoriellt samarbete skall genomgå en andra läsning i parlamentet.

När beslut har fattats kommer rådet att anta strategiska riktlinjer vilka skall ligga till grund för respektive medlemsstats utvecklingsstrategi. Den skall i sin tur vara grunden för att utarbeta nationella program.

I rådets utkast till allmän förordning finns fortfarande kvar skrivningen om "primarily" som innebär att medlemsstaterna får större flexibilitet vid val av åtgärder inom konkurrenskraftsmålet.

I strävan att uppnå enighet om texterna har österrikiska kompromisser medfört att i rådets text, till skillnad från kommissionens ursprungliga förslag och uppgörelsen på toppmötet i december, har alla medlemsstater rätt att få stöd även för momsen. En annan fråga som diskuterats var om endast allmänna medel skulle utgöra basen för medfinansiering eller om basen skulle vara den totala berättigade kostnaden. Österrike föll även här till föga och rådet föreslår att alla medlemsstater kommer att få använda den totala berättigade kostnaden, det vill säga även privata medel, som grund för beräkning av medfinansiering. En ytterligare eftergift var att statsstöd som utgått som förskott till företag, till 35 % skall kunna inkluderas i projektfinansiering, för alla medlemsstater.

Tidsplanen är nu att Europaparlamentet bör kunna avge sitt yttrande under maj månad och det formella beslutet därmed kunna fattas i juli. Det skulle medge att de strategiska riktlinjerna kunde fastställas i september.

/ML

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information