Rekordmånga anmälda till Open days

Varje år arrangerar EU: s Regionkommitté och DG Regio Open days. Syftet är att ge Europas lokala och regional myndigheter utrymme att säga sitt i utformande av den Europeiska unionens politik. Under Open Days får representanter från såväl EU:s gamla som nya medlemsländer en unik möjlighet att mötas, knyta kontakter och föra diskussioner om regionalpolitiska frågor.

I år det rekordhöga antalet på 134 deltagande parter från olika kontor till regionala och stadsmyndigheter har blivit antagna som partners till Open days. Arrangemanget kommer att ske den 9-12 oktober och temat för i år är "Investering i Europas regioner och städer - offentligt och privat deltagande för tillväxt och arbetstillfällen".

Planeringarna inför årets Open days innefattar 80 seminarium och arbetsgrupper inom årets tema. Fokus kommer därför främst att riktas mot hur offentliga och privata initiativ kan skapa arbetsmöjligheter på lokal och regional nivå.

North Sweden kommer att tillsammans med bland annat Mid Sweden, East Finland och Mid Norway att delta inom Sustainable Energy Regions.

I år har arrangemanget utvecklats till att innefatta ett bredare reflektionsområde kring årets tema. Dessutomkommer nya deltagare bland annat från ekonomiska och sociala kommittén att ha en nyckelroll i arrangemanget.

/ Maria R

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information