Sammanhållningspolitiken efter 2006

Kommissionären för regionalpolitik Danuta Hübner kommer idag (050520) att diskutera sammanhållningspolitiken efter 2006 på ett informellt ministermöte i Luxemburg. Kommissionären presenterar bland annat ett dokument som återger framtida prioriteringar. Dessa baseras på det förnyade åtagandet för Lissabonagendan som rådet antog i mars 2005.

/Helena

Läs mer:

Pressmeddelande

08 Dec 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information