Samordning av det gränsöverskridande samarbetet

Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Stockholms län har av regeringen fått i uppdrag att hålla ihop arbetet med att ta fram fyra nya EU-program för gränsöverskridande samarbete. Programmen, Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge och Central Baltic, ska ge stöd till insatser för tillväxt i de svenska gränsregionerna genom att stimulera samarbets- och utvecklingsinitiativ tillsammans med regioner som har land- eller sjögräns mot Sverige. Programmen syftar till att stärka samarbetet länderna emellan och att ta tillvara den potential som finns i regionerna och som genereras genom samarbeten.

Samarbete inom ramen för de fyra programmen kommer att ske med regioner i Finland, Norge, Estland och Lettland. Programmen kommer att ha tillgång till finansiering från EU: s regionala fond, ca 150 miljoner euro för perioden 2007-2013. 17 svenska län kommer att ingå i ett gränsregionalt EU-program med ett eller flera grannländer under den kommande strukturfondsperioden 2007-2013. Man planerar även program mellan Sverige, Danmark och Norge samt mellan Sverige, Polen och Danmark.

/Sofia

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information