Studie om halvtidsutvärdering av Interreg 2000-2006

Interacts programsekritariet har publicerat en studie om halvtidsutvärdering av Interreg programmen för perioden 2000-2006. Syftet med studien var att samla framgångar inom Interreg, framhäva strategisk, strukturell och operativa styrkor och svagheter för att Interact bättre skall kunna möta behoven från aktörer inom Interreg och för att identifiera erfarenheter som kan ge vägledning för territoriell samarbete efter 2006.

/Helena

Läs mer: Mid Term Evaluations of INTERREG Programmes for the Programming Period 2000-2006

08 Dec 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information