Sverige har förlorat Mål 1

Preliminär jämförelse av förändrad situation utifrån det begränsade underlag som finns.

Uppgörelsen om EU:s långtidsbudget som blev resultatet av stats- och regeringschefernas förhandlingar innebär att norra Sverige förlorar sin status som "Mål 1" område.

Hela Sverige tillhör "nya Mål 2" det vill säga "Målet för konkurrenskraft och sysselsättning". Nya Mål 2 kan sägas motsvara nuvarande Mål 2 och Mål 3.

Nedan redogörs summariskt för utfallet för norra Sveriges del av uppgörelsen om EU:s budget 2007-2013. Det görs också försök till jämförelse med innevarande period.

Period 2000 - 2006
strukturfondsersättningar totalt för hela Sverige 2 200 milj. €
därav medel för landsbygdsutveckling inom Mål 1, 147 milj. €
därav Mål 1 medel ca 603milj. €
Strukturfondsmedel hela Sverige förutom Mål 1, 1 450 milj. €


Period 2007-2013
strukturfondsersättningar totalt för hela Sverige 1 700 milj. €
Medel för landsbygdsutveckling inom Mål 1, 0 milj. €
Mål 1 medel 0 milj. €
Särskilda medel för norra Sverige 35€/pers/år 216 milj. €
Strukturfondsmedel hela Sverige förutom Mål 1 1 484 milj. €


Siffror som ofta jämförs är de 2 200 milj. € och de 1 700 milj. € men de är inte direkt jämförbara. För den kommande perioden är Mål 1 medel för norra Sverige 0 € i strukturfondsersättningen för hela Sverige. I och med att regionen inte längre har Mål 1 status omfattas inte området av särskilda medel för landsbygdsutveckling utan dessa ersättningar skall också fördelas över hela riket enligt EU förordning.

De 1 484 milj.€ till Sverige avser ca 1 239 milj. € till Mål 2 och 245 milj. € till Territoriellt Samarbete (nuvarande INTERREG).

Nuvarande Mål 1 område i Sverige

Uppgörelsen innebär att norra Sverige förlorar status som Mål 1 område i EU och därmed de 750 milj. € som är finansieringen från EU.

Redan i Luxemburgs förslag till kompromiss i juni 2005 föreslogs Sverige få särskild tilldelning på 35 €/person/år i nuvarande Mål 1 område, på NUTS II nivå. Sverige fick inte ut mer i den uppgörelse som blev resultatet av Storbritanniens kompromissförslag i december. De 35 €/pers/år är öronmärkta för detta område.

De särskilda medlen till norra Sverige (35 €/person/år) ger ca 261 milj. € för budget perioden.

Till detta kommer den andel av Mål 2 medlen som faller ut i detta område. För kommande period 2007-2013, ger Mål 2 i genomsnitt för hela Sverige 19,7 €/pers/år.

Det är Sveriges regering som nu väljer hur man skall fördela medlen inom det nya Mål 2 programmet i Sverige. Förslaget skall man sedan lämna till EU kommissionen för godkännande men det är inte mycket mer än en rent formell process.

Medlen för landsbygdsutveckling (LBU) för nuvarande period innebär att inom ramen för Mål 1 utgår ca 21 milj.€/år (147 milj.€) i norra Sverige (Mål 1). Eftersom man förlorat status som Mål 1 område kommer alla LBU medel att beräknas och fördelas utifrån Sveriges regerings prioriteringar inom ramen för förordningen om landsbygdsutveckling.
.
För nuvarande period är ersättningar för landsbygdsutveckling 189 €/år i Sverige (varav 21milj. € till Mål 1). Det motsvarar 1 323 milj. € för perioden och 147 milj. € i Mål 1.

I slutuppgörelsen fick Sverige ökade medel för landsbygdsutveckling. Resultatet av uppgörelsen i december 2005 gav Sverige 210 milj. €/år, eller 1 468 milj. € för hela perioden.

Som ett rent räkneexempel med utgångspunkt från det totala beloppet för nya Mål 2 i Sverige och en jämn fördelning över hela landet skulle de 1 239 milj. € för perioden ge ca 20 €/pers/år i genomsnitt.

Medel för Landsbygdsutveckling från jordbruksfonden har under innevarande period gett 147 milj. € till Mål 1 området. Skulle regeringen välja att bibehålla nuvarande stödnivå för norra Sverige för kommande budgetperiod skulle det ge ca 21 €/pers/år.

Räkneexempel, utifrån givna begränsningar enligt ovan, för norra Sverige per person och år:

Mål 2 medel 20 €
Särskilda medel norra Sverige 35 €
Landsbygdsutveckling 21 €
Totalt 76 €

Stödintensiteten från EU medel i Mål 1 är idag cirka 110 €/pers/år i genomsnitt. Skillnaden mellan nuvarande genomsnitt 110 € och beräknade 76 € är 34 €/pers/år. Med en befolkning på ca 1 milj. personer i Mål 1 regionen innebär det en minskning av EU medel till regionen med 238 milj. € för perioden. Mycket preliminärt kan man räkna med att försämringen kan bli ca 30 % för EU medel i nuvarande Mål 1 område.

Observera att alla siffror avser jämförelse av pengar som tillförs från EU. Till detta skall naturligtvis adderas nationell finansiering. Den nationella finansieringen skulle kunna kompensera för begränsade EU medel.

Territoriellt Samarbete

EU:s totala budget för Territoriellt Samarbete blev 7 500 milj. €, varav 5 600 milj. € hänförs till Gränsöverskridande samarbete och 1 400 milj. € till Transnationellt samarbete.

De 1 700 milj.€ till Sverige omfattar ca 1 239 milj. € till Mål 2 och ca 245 milj. € till Territoriellt Samarbete (nuvarande INTERREG). Sverige fick mer pengar till gränsöverskridande program eftersom fler svenska län är kvalificerade att delta. För innevarande period har vi 139 milj. € men den blir nu ca 220 milj. €. För de transnationella programmen minskar dock nivån från 40 milj. € till 25 milj.

/ML

07 Dec 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information