Tilldelningen av medel till Nya Mål 2 - ERUF klar

För programperioden 2007-2013 har Sverige att tilldelas totalt 7.5 miljarder kr för den del av Nya Mål 2 Regional konkurrenskraft och sysselsättning som kommer från Regionala Fonden (ERUF). Nya Mål 2 kommer även att bestå av 5.5 miljarder kr från Sociala fonden (ESF). Därutöver kommer ca 2 miljarder kr från Regionala fonden att gå till Nya Mål 3, Territoriellt samarbete, det vill säga före detta Interreg. Fördelningen av medel från Sociala fonden är ännu inte klar.

Fördelningen av den Regionala fonden över landets NUTS 2 områden är nu klar. Övre Norrland som är ett NUTS 2-område och består av Västerbotten och Norrbotten kommer att tilldelas ca 1,9 miljarder från Regionala fonden. Det motsvarar 60 Euro/capita och ligger på samma nivå som Norra Finlands tilldelning från Regionala fonden. Hur stor tilldelningen från Sociala fonden blir till Västerbotten och Norrbotten är inte klart.

/IA, SM

Läs mer:

Länk till fördelningstabellen över Sveriges NUTS 2 områden

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information