Ytterligare beröm till Norra Sverige

Kommissionens (DG Regio) och Regionkommitténs stora evenemang Open Days - European Week of Regions and Cities 9-12 oktober avslutades under torsdagen i Europaparlamentet. Under den avslutande paneldebatten lyfte kommissionären för regionalpolitik Danuta Hübner fram norra Sverige som ett positivt exempel på hur medel från strukturfonderna använts för att göra regionen mer attraktiv. Danuta Hübner berättade att hon under sitt besök i Norrbotten och Västerbotten 7-8 september blivit imponerad över hur väl Mål 1 pengarna förvaltats i olika projekt i de båda länen. I norra Sverige har finansiering från EU:s strukturfonder bl a använts till att investera i utbyggnad av bredbandsnätet. Därmed har man skapat goda förutsättningar för privata investeringar och utveckling av t ex ehälsa och ebusiness.

I paneldebatten om hur man gör Europas regioner och städer mer attraktiva deltog bland andra kommissionären för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter Vladimir Spidla, generalsekreteraren för Regionkommittén Michel Delebarre och ordföranden för Europaparlamentets utskott för regional utveckling Gerardo Galeote Quecedo.

/Sami Khalifeh

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information