Åtta regionala strukturfondsprogram för Sverige

De föreslagna programmen ligger inom ramen för det nya Mål 2. Den geografiska indelningen, och den av regeringen fördelade finansieringen från den europeiska regionala utvecklingsfonden, för de åtta programområdena som nu föreslås är:

• Övre Norrland - Norrlands och Västerbottens län
(2,2 miljarder kronor)
• Mellersta Norrland - Jämtlands och Västernorrlands län
(1,6 miljarder kronor)
• Norra Mellansverige - Gävleborg, Dalarnas och Värmlands län
(1,8 miljarder kronor)
• Stockholm - Stockholm län
(339 miljoner kronor)
• Östra Mellansverige - Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Östgörlands län
(730 miljoner kronor)
• Västsverige - Västa Götalands och Hallands län
(607 miljoner kronor)
• Småland och öarna - Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Gotlands län
(572 miljoner kronor)
• Skåne-Blekinge - Skåne och Blekinge län
(636 miljoner kronor)

Målet för det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland är att stärka den regionala konkurrenskraften genom att skapa gynnsamma förutsättningar för entreprenörskap, nyföretagande och innovationer. I programmet ska därför stöd ges till insatser för innovation, förnyelse samt tillgänglighet. Bland annat ska programmet medverka till att cirka 8000 nya arbetstillfällen skapas och 3000 nya företag etableras.

Enligt regeringens beräkningar kommer kommissionen tidigast kunna besluta om programmen i maj i och därför kommer programmen starta tidigast under andra halvåret 2007.

/Maria Didi

Läs mer: Pressmeddelande

31 Jan 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information