Angela Merkel uppmuntrar Europas städer och regioner

"Det uttalade erkännandet av lokalt och regionalt självstyre tillsammans med Regionkommitténs rätt att hänföra subsidiaritetsärenden (se fotnot) till EG-domstolen bidrar till att föra Europa närmare medborgarna", fortsätter det tyska ordförandeskapet i sitt svar. Enligt de sex organisationerna kräver ett modernt europeiskt styre ett aktivt engagemang från, och samarbete mellan, alla myndighetsnivåer. Med tanke på att regioner för närvarande implementerar ungefär 60 procent av EU:s lagar och förordningar samt att städer och kommuner i termer av legitimitet är den närmaste länken mellan myndighet och medborgare förväntar de sig en betydande roll i EU:s besluts- och policyprocesser.

Undertecknarna av brevet har således stora förhoppningar på Angela Merkel, förbundskansler i ett federalt land, och de tror på hennes förmåga att förhandla med de andra medlemsländerna om att inkludera lokala och regionala principer i den deklaration om EU:s gemensamma mål och värderingar som ska antas den 25 mars i Berlin för att uppmärksamma Romfördragets 50-års jubileum.

Fotnot: Subsidiaritetsprincipen är vägledande för vilken politisk nivå som ett beslut ska fattas på. Alla EU:s institutioner ska följa principen och kunna motivera sina beslut med den.

/Sami Khalifeh

Pressmeddelande

 

13 Feb 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information