CEMR: En gemensam deklaration för morgondagens twinning

Rhodosdeklarationen bekräftar för de europeiska institutionerna värdet av ett starkt finansiellt och "programmatiskt" engagemang från EU:s sida. Detta engagemang bör inkludera lokala och regionala myndigheters aktiva deltagande. Ur detta perspektiv uppmanar konferensens delegater CEMR att fungera som en länk och koordinator mellan dessa myndigheter och EU:s institutioner. Deklarationen slår även fast att twinning kan bidra med att fördjupa dialogen och debatten om det konstitutionella fördraget i förhållande till de grundläggande demokratiska principer som den Europeiska Unionen bygger på.

Fotnot: Twinning innebär att städer och samhällen i geografiskt och politiskt givna områden samarbetar för att främja sociala och kulturella kontakter. CEMR har utvecklat ett nära samarbete med Europeiska kommissionen (DG Utbildning och kultur) i syfte att främja moderna och högkvalitativa twinninginitiativ som berör alla delar av samhället.

/Sami Khalifeh

Pressmeddelande

22 Maj 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information