Danuta Hübner blickar framåt

Kommissionen har mottagit utkast till nationella strategiska referensramverk (national strategic reference frameworks) från alla medlemsländer samt 48 handlingsprogram rapporterade Hübner. Hon hoppas på att de flesta av kommissionens förhandlingar med medlemsländerna om dessa ramverk kommer att slutföras under 2007 samt att merparten av ungefär 450 handlingsprogram (av totalt 900 förväntade för 2007-2013) även kommer att lanseras under det kommande året. Hübner sade att de sex rapporter som just nu förbereds av Europaparlamentets utskott för regional utveckling kommer att utmynna i användbara bidrag till den fjärde ekonomiska och sociala sammanhållningsrapporten som kommissionen ska anta i slutet av maj 2007.

/Sami Khalifeh

05 Feb 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information