De regionala strukturfondsprogrammen godkända!

Programmen som har utarbetats på regional nivå fokuserar främst på att öka förutsättningarna för företagande och entreprenörskap, innovationer samt att öka tillgängligheten. Till skillnad från den tidigare programperioden täcker programmen nu hela landet. Maud Olofsson säger i ett pressmeddelande på regeringens webbplats att det är viktigt att så många aktörer som möjligt tar chansen och deltar aktivt i genomförandet av strukturfondsprogrammen.

De regionala strukturfondsprogrammen finansieras av den europeiska regionala utvecklingsfonden med cirka 8,4 miljarder kronor. Därtill tillkommer nationell medfinansiering med motsvarande mycket medel.

Läs mer
Nutek, förvaltande myndighet

/RW

23 Aug 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information