EuropaForum XI

Det är redan beslutat att norra Sverige kommer att verka för en europeisk sammanhållningspolitik även i framtiden men frågan är hur den bör utformas. Förberedelserna inför budgetöversynen 2008/2009 har redan påbörjats och resultaten av översynen kommer förmodligen att också att vara riktningsgivande för kommande period. Om norra Sverige ska vara framgångsrikt krävs det att vi är med och påverkar redan nu!

/Maria Didi

Inbjudan

Anmälningsblankett

19 Sep 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information