INTERREG IVC godkänt

Ansökan är öppen för myndigheter och icke-vinstdrivande organisationer på lokal och regional nivå. Programmet syftar till nätverkande och erfarenhetsutbyte för att stärka det regionala utvecklingsarbetet.
 
Under programperioden 2007-2013 stödjer programmet insatser inom två prioriterade områden: innovation och kunskapsekonomi samt miljö och riskförebyggande åtgärder. Aktiviteter såsom studier, utbildning, studiebesök med mera kan få finansiering genom programmet.
 
INTERREG IVC är en del av EU:s mål om Europeisk territoriellt samarbete och finansieras av den regionala utvecklingsfonden (ERUF). Under programperioden 2007-2013 är den totala budgeten satt till  321 miljoner euro. Projektet måste innehålla partners från minst tre länder, varav två EU-medlemsstater. Samarbetande regioner behöver dock inte gränsa till varandra. 
 
/Maria Didi

Läs mer

12 Sep 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information