Klart att söka till Mål 2 - regionala fonden

Den 13 augusti publicerade Nutek på sin hemsida, www.nutek.se, ansökningshandlingar och anvisningar för att kunna söka stöd till projekt som bidrar till den regionala konkurrenskraften och sysselsättningen inom ramen för Mål 2- ERUF Övre Norrland.

NUTEK meddelar att programmen har blivit försenade och för att ha möjlighet att hinna fatta beslut om finansiering till projekt så är den första utlysningsperioden 13 augusti tom 28 september. NUTEK kommer att gå ut med fyra utlysningar per år och nästa utlysning öppnar 1 november.

NUTEK bjuder in till en information och diskussion inför det första utlysningstillfället där NUTEK går igenom vad som krävs för att kunna lämna in en komplett ansökan. NUTEK kommer även att redovisa processen och tidplanen. Frågor och diskussioner är välkomna både på mötet men även före via e-post och telefon med NUTEKs handläggare.

Informationsmötena sprids på följande fyra orter:  

Umeå 29 augusti                   13.00-15.30     Umestan

Lycksele 30 augusti                 9.30-12.00    Hotell Lappland                     

Överkalix 3 september          13.00-15.30     Grand Arctic Hotell

Luleå 4 september                  9.30-12.00    Kulturenshus

Anmälan görs till monica.nordstrom@nutek.se senast 27 augusti.   

  Frågor om programmet och ansökningar besvaras av:

Ann-Marie Heikkilä              08 -6819566    ann-marie.heikkila@nutek.se

Peter Nergård                      08-6819571  peter.nergard@nutek.se

Mer information

13 Aug 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information