Lokala och regionala myndigheter tackar Angela Merkel

I Europeiska unionen tillvaratar vi medlemsstaternas särdrag och skiftande traditioner. De öppna gränserna och den levande mångfalden av språk, kulturer och regioner berikar oss. Det finns flera mål som vi inte kan uppnå på egen hand, utan endast gemensamt. Uppgifterna fördelas mellan Europeiska unionen, medlemsstaterna och deras regioner samt lokala myndigheter.

Därför bestämde sig ordförandena i de lokala och regionala organisationerna för att skriva ett brev till den tyska förbundskanslern Angela Merkel och uttrycka sin uppskattning för att medlemsländernas regeringar beslutat att inkludera en paragraf som främjar lokala och regionala värderingar. Det aktuella brevet följer upp den begäran som samma organisationer framförde till Merkel inför det tyska ordförandeskapet. I december förra året bad organisationerna det tyska ordförandeskapet att stärka de lokala och regionala myndigheternas roll i Europa (se nyhet som publicerades 2007-02-13). Ordförandeskapet välkomnade denna uppmaning, men införandet av lokala och regionala värderingar i den deklaration som undertecknades i Berlin i mars går mycket längre. Subsidiaritetsprincipen är redan etablerad i EU:s lagstiftning, men hänvisningarna i Berlindeklarationen har stor betydelse för det konstitutionella fördragets framtid.

Brevet till Angela Merkel undertecknades av ordförandena i följande organisationer: Assembly of European Regions (AER), Association of European Border Regions (AEBR), Council of European Municipalities and Regions (CEMR), Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) samt EUROCITIES.

/Sami Khalifeh

Första brevet till Merkel

Andra brevet till Merkel

26 Apr 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information