LTU-projekt nomineras till EU-tävling

Nomineringen gäller inom temat ""regional ekonomi baserad på kunskap och teknisk innovation."" Projektidén är att bygga nätverk mellan näringslivet och universitetet samt utveckla forskning som är gynnsam för små och medelstora företag. EIS-projektet har bidragit till en lång rad nya produktprototyper, kommersiella produkter, nya företag och vetenskapliga publikationer.

EU-tävlingen, RegioStars, lanserades av kommissionären med ansvar för regionalpolitik, Danuta Hübner, under konferensen Regions for Economic Change. Tanken är att detta ska vara en årligt återkommande utmärkelse för innovativa projekt i EU:s regioner. Motivet bakom lanseringen av RegioStars är att det erbjuder en möjlighet för EU:s 268 regioner att identifiera, uppmärksamma och utbyta erfarenheter kring framgångsrika projekt. 

/Maria Didi

RegioStars 2008

02 Jul 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information