Sveriges nationella strategi och prioriteringar för sammanhållningspolitiken är godkänd

Danuta Hübner sade: "Den svenska strategin är tydligt och starkt fokuserad på entreprenörskap och mer än 80 % av investeringarna är öronmärkta för Lissabonrelaterade utgifter. Jag är övertygad om att detta kommer att öka de svenska regionernas konkurrenskraft och avsevärt bidra till jobb och tillväxt."

Vladimir Špidla lade till: "Sveriges strategi visar på ett starkt engagemang att öka investeringarna i mänskliga resurser och ta itu med viktiga, svåra frågor som långtidssjukskrivning. Den kommer också att skapa fler jobb och främja social integration."

I den svenska strategin anges i stora drag hur Sverige ska använda 1,6 miljarder euro från EU de närmaste sju åren för att skapa tillväxt och sysselsättning enligt målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning och 265 miljoner euro inom målet Europeiskt territoriellt samarbete.

De nationella medlen som ska komplettera EU:s medel uppskattas till 1,9 miljarder euro, så det totala stödet blir 3,8 miljarder euro på sju år (inklusive territoriellt samarbete).

/Maria Didi

Pressmeddelande
Mer information om Sverige och sammanhållningspolitiken
Den svenska strategiska referensramen

23 Jul 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information