20 år av lyckad sammanhållningspolitik

NSPA, Northern Sparsely Populated Areas, består av regionkontor från norra Sverige, norra Norge samt norra och östra Finland. I sitt anförande lyfte Inge Andersson fram betydelsen av en fortsatt regionalpolitik efter 2013:

 - Även i framtiden kommer regioner och städer som påverkas av strukturella förändringar samt regioner med permanenta naturbetingade geografiska handikapp att kräva speciell uppmärksamhet. Detta tillsammans med nya utmaningar som klimatförändringar, ökande demografiska förändringar och en åldrande befolkning - speciellt på landsbygden i hela Europa - gör att det behövs en fortsatt sammanhållningspolitik men det krävs att den blir mer fokuserad och resultatorienterad. 

 - Sammanhållningspolitik handlar om solidaritet, att ge och att få. Vi i norra Europa har mycket att bidra med till det europeiska mervärdet såsom våra naturresurser, vår unika natur och våra innovativa lösningar. För att kunna bidra med detta även i fortsättningen ser vi sammanhållningspolitiken som viktig för våra regioner.

 /Maria Didi

25 Jun 2008 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information