80 miljoner kronor till 18 projekt

Botnia-Atlantica är ett av EU:s gränsöverskridande program inom ramen för strukturfondernas mål Europeiskt territoriellt samarbete. Det omfattar bland annat Västerbottens och Västernorrlands län, Österbotten i Finland och Nordlands fylke i Norge. Programmets totala budget är ca 300 miljoner kronor, och syftet är att öka integrationen och samverkan mellan regionerna för att på sikt uppnå starkare tillväxt och hållbar utveckling.

Läs mer

Information om de förordade projekten

/Andrea Bohman

 

22 Sep 2008 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information