Européer stödjer EU:s regionalpolitik

"Eurobarometern" som offentliggjorts är baserad på en undersökning som utfördes under januari 2008 i alla EU:s 27 medlemsstater. Hela 85 % av de tillfrågade stödjer tanken, att de minst utvecklade regionerna skall utvecklas så att de kan komma ikapp. 58 % tycker att politiken bör stödja och utveckla alla regioner i Europa. Kommissionären med ansvar för regionalpolitik, Danuta Hübner, säger att undersökningen visar att Européerna har tilltro till dagens regionalpolitik.  Invånarna i medlemsländerna anser att det är viktigt att hjälpa de fattigaste regionerna i Europa att komma ikapp likväl som att kontinuerligt utveckla alla EU:s regioner.

Något annat att lyfta fram ur undersökningen är att den visade att  invånarna i EU vill att policyn skall vara ambitiösare och i framtiden användas för att tackla utmaningar som globalisering, kampen mot klimatförändringen och demografiska trender. Hübner menar att policyn i framtiden bör formas så att nya utmaningar kan mötas på ett mer effektivt sätt.

För att detta mål skall nås så måste regionalpolitikens legitimitet bevaras.  En del i detta arbete är att öka transparensen. Reglerna för strukturfondsperioden 2007-2013 är utformade med detta i åtanke. Reglerna kräver att medlemsstaterna skall offentliggöra listor över de projekt där EU är medfinansiär. Det är viktigt att information når ut till allmänheten om de tusentals projekt som bekostas av EU medel för att bibehålla legitimiteten i regionalpolitiken .
 
Läs mer om Danuta Hübners utspel här.
Läs "Eurobarometerna"  här.

/Martin Persson

10 Mar 2008 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information