Framtidens sammanhållningspolitik

Konferensen anordnades av det slovenska ordförandeskapet i EU som ett forum för diskussion om regionalpolitikens omfattning och effekter, inför diskussionen om EU:s kommande budget.

I de kommentarer kommissionär Hübner förberett inför måndagens debatt ingick följande ord: "De utmaningar som EU-regionerna nu står inför kräver en politik som tar itu med de strukturella faktorer som påverkar konkurrenskraften och en hållbar utveckling för miljön och samhället. Den måste även bidra till omstrukturering av de regionala ekonomierna genom att utnyttja deras egna fysiska, institutionella och mänskliga resurser. EU-samarbetet behöver också stärkas i frågor som rör globaliseringen, klimatförändringen, energiförsörjningen, demografin och den sociala integreringen. Debatten om sammanhållningspolitikens framtid ska ses mot denna bakgrund."

Under konferensen presenterade Hübner även de preliminära resultaten som framkommit i analysen av de bidrag som kommit in under den öppna konsultationen om sammanhållningspolitikens framtid som hållits. Mer än 100 bidrag inkom från medlemsstater, regioner, städer, EU-institutioner, näringsliv och fackföreningar, civilsamhällets organisationer, forskarvärlden och allmänheten, som fått ett antal frågor hämtade ur den fjärde sammanhållningsrapporten (2007) att svara på.
Några resultat som kan nämnas är att bidragslämnarna var mycket positiva till en sammanhållningspolitik på EU-nivå och negativa till varje försök att på nytt överföra ansvaret för denna politik på medlemsstaterna. Vidare anses att den europeiska sammanhållningspolitiken bidrar till EU-regionernas konkurrenskraft och borde omfatta EU:s hela territorium. I bidragen från regionala och lokala myndigheter framhålls subsidiaritetsprincipen, och de vill gärna spela en mer framträdande roll vid genomförandet av sammanhållningspolitiken.

För vår norra region är dessa riktlinjer intressanta och vi följer med spänning diskussionen runt EU:s kommande budget. Om Hübners preliminära riktlinjer hörsammas i det slutgiltiga utfallet med budget arbetet skulle detta bland annat innebära att landsbygdsutveckling åter igen skulle sorteras under sammanhållningspolitiken.

Läs mer här.

/Martin Persson

08 Apr 2008 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information