Gränsöverskridande samarbete om öppen programvara

Ett syfte med projektet är bland annat att sänka IT-kostnader för kommuner. Att programvara är öppen och fritt tillgänglig innebär att användningen av dessa program inte medför några licenskostnader. Projektet är inriktat på att stödja användning av öppen programvara inom offentlig förvaltning, och att stimulera affärsmodeller med öppen programvara i den privata IT-sektorn. Projektet kommer att bedrivas inom ramen för samverkansgruppen - Open  Kvarken. Projektet finansieras till 50 procent av EU:s program för gränsöverskridande samverkan.

Läs mer

// Kristofer Eliasson

30 Sep 2008 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information